Nowe konkursy NCN: Maestro, Sonata Bis oraz Daina

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w trzech konkursach: MAESTRO 12, SONATA BIS 10 ORAZ DAINA 2.

 

 

Konkurs Maestro skierowany jest do doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić pionierskie badania, w tym także interdyscyplinarne, istotne dla rozwoju nauki i wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która posiada co najmniej tytuł naukowy doktora i w ciągu ostatnich 10 lat miała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych. Ponad to powinna wykazać się realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

 

Konkurs Sonata Bis kierownikiem projektu może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy musi mieć na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla członków nowego zespołu, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, a także pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Budżet konkursu SONATA BIS 10 to 150 mln zł. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są tutaj.

 

DAINA to wspólny projekt NCN i litewskiej agencji Research Council of Lithuania (RCL). Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. Naukowcy mogą otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z realizacją polskiej części projektu. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na badania prowadzone przez polskie zespoły badawcze wynosi 10 mln zł. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

 

Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF i potrwa do 15 września br. do godz. 16:00.

 

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionych konkursach zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:
Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, pokój nr 464,

 

 

Źródło: www.ncn.gov.pl