Nominacja profesorska dla dr. hab. inż. Grzegorza Borsuka

Miło nam poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 11 maja 2020 r. nadał tytuł profesora nauk rolniczych dr. hab. inż. Grzegorzowi Borsukowi.

Grzegorz Borsuk w 1996 r. ukończył Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli i podjął studia na Akademii Rolniczej w Lublinie, gdzie w 2001 r. na Wydziale Zootechniki obronił pracę magisterską. Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczął 4-letnie studia doktoranckie na tym samym Wydziale. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki – specjalność hodowla owadów użytkowych uzyskał na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ kompozycji różnych grup robotnic w jednej rodzinie pszczelej na wybrane cechy behawioralne i produkcyjność”. Po obronie doktoratu został zatrudniony jako asystent w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, a w 2006 r. został zatrudniony na stanowisku adiunkta. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie pszczelnictwa uzyskał na podstawie dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego oraz rozprawy pt. „Zróżnicowanie morfometryczne, genetyczne, epigenetyczne i biochemiczne Varroa destructor opornych oraz wrażliwych na tau-fluwalinat” na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2013 r. Od kwietnia 2017 r. był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego UP, a od stycznia 2019 r. – profesora uczelni.

W dotychczasowej swojej karierze zawodowej zajmował się następującymi zagadnieniami: behawiorem, morfometrią pszczół miodnych, biologią i fizjologią pszczół miodnych oraz relacjami żywiciel – pasożyt pszczół.

Aktualny dorobek naukowy Profesora obejmuje łącznie 153 pozycje, w tym 47 indeksowanych w bazie Web of Science, 2 monografie, 2 rozdziały w monografiach i 3 publikacje popularnonaukowe. Sumaryczny IF pracy zamieszczonych w Web of Science  wynosi 43,683, liczba cytowań 238, a Indeks H – 10.

Badania naukowe prof. dr hab. Grzegorza Borsuka mają też ogromne znaczenie dla praktycznego pszczelarstwa. Dowodem tego są wzory użytkowe i patenty. Jest autorem wzoru użytkowego „Igła do mikrozastrzyków”, współautorem patentu „Preparat do zastosowania w leczeniu mikrosporydioz, zwłaszcza nosemaozy u pszczół”, współautorem zgłoszenia patentowego „Preparaty roślinne do zastosowania w leczeniu nosemozy u pszczół i poprawy ich odporności” – zgłoszenie patentowe zostało skomercjalizowane, licencja została zakupiona przez firmę Biowet Puławy, a od 2018 r. preparat dostępny jest w sprzedaży pod nazwą Apistym. Jest również współautorem zgłoszenia patentowego z udziałem firmy Biowet Puławy, które przygotowane jest do wdrożenia i sprzedaży: „Szczepy bakterii z rodzajów Lactobacillus i Fructobacillus wyizolowane z przewodu pokarmowego pszczół miodnych do zastosowania w zwalczaniu i zapobieganiu chorób pszczół oraz preparaty probiotyczne na bazie takich szczepów bakterii”.

Profesor odbył staże w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University Deparment of Molecular Genetics and Biotechnology, Institute of Biology, Chemistry and Bioresourses na Ukrainie; Peter Ivanovich Prokopovich NSC Institute of Beekeeping Kiev na Ukrainie; Lane Xang Minerals Ltd. – Oxiana, Sepon w Laosie. Ponadto odbył  praktykę zawodową w Niemczech i Luxemburgu.

Profesor wielokrotnie uczestniczył w realizacji grantów wyłanianych na drodze postępowania konkursowego i finansowanych ze środków KBN, NCN i NCBiR.

Prof. dr hab. Grzegorz Borsuk jest promotorem 1 zakończonego i 1 otwartego przewodu doktorskiego. Wykonał 1 recenzję rozprawy habilitacyjnej, trzykrotnie powołano go na członka komisji doktorskiej, ponadto powierzono mu wykonanie 1 recenzji rozprawy doktorskiej. Brał udział w zespołach eksperckich i konkursowych. Dwukrotnie recenzował granty dla NCBR i trzykrotnie granty IUVENTUS PLUS, jednokrotnie był recenzentem diamentowego grantu.

Profesor Grzegorz Borsuk aktywnie udziela się zarówno w macierzystej Uczelni, jak i poza nią, m.in. jako kierownik Zakładu Pszczelnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wiceprezes Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego, sekretarz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, v-ce redaktor Journal of Apicultural Science, biegły sądowy z dziedziny Pszczelnictwa w Sądzie Okręgowym w Lublinie i Janowie Lubelskim. Profesor G. Borsuk współpracuje również z Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim w zakresie resocjalizacji skazanych poprzez szkolenia i praktyczną naukę zawodu pszczelarza.

Za zaangażowanie zawodowe oraz działalność naukowo-dydaktyczną prof. dr hab. Grzegorz Borsuk był wielokrotnie nagradzany, otrzymując: złote odznaczenie Polskiego Związku Pszczelarskiego, Nagrody Rektora za osiągnięcia w pracy naukowej, Medal im. Księdza dr. Jana Dzierżona za wybitne zasługi w rozwoju pszczelarstwa, Medal Prezydenta Miasta Lublina za propagowanie pszczelarstwa na ziemi lubelskiej, srebrne odznaczenie Polskiego Związku Pszczelarskiego, brązowe odznaczenie Polskiego Związku Pszczelarskiego.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Fot. archiwum własne