Nominacja profesorska dla dr hab. Jolanty Król

Miło nam poinformować, że w dniu 29.09.2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył  w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne 46 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych jest Pracownik naukowy naszej Uczelni Pani Prof. dr hab. Jolanta Król.

Profesor Jolanta Król stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki, specjalność – ocena surowców zwierzęcych uzyskała w 2001 r. Z dniem 1 lutego 2002 r. została zatrudniona na stanowisku adiunkta w ówczesnym Zakładzie Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych (obecnie Instytut Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych). Od marca 2018 r. była zatrudniona na stanowisku profesora Uczelni. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność chemia i technologia mleka uzyskała na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie w 2012 r. na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Czynniki kształtujące zawartość białek serwatkowych w mleku i serwatce podpuszczkowej oraz rola i znaczenie tych białek w promocji zdrowia” oraz pozostałego dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego. Od 2015 r. pełni funkcję Kierownika Pracowni Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych (od października 2017 r. Zakładu Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych).

Aktualny dorobek naukowy Profesor Jolanty Król obejmuje łącznie 224 pozycje, w tym 102 stanowią oryginalne prace twórcze, 47 opracowania monograficzne i 75 komunikaty naukowe. W czasopismach z listy JCR jest autorem lub współautorem 32 publikacji.  Jest również współautorem 2 podręczników akademickich: Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych (Wyd. UP w Lublinie 2011; autor rozdziału: Przetwory mleczne) i Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa (całość pod red. Z. Litwińczuka, PWRiL 2012; autor rozdziału: Systemy zapewnienia i zarządzania jakością w produkcji żywności). Jest także współautorem 1 instrukcji wdrożeniowej. Wyniki jej prac badawczych były prezentowane na licznych konferencjach naukowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym (m.in. w Norwegii, Ukrainie, Słowacji i Singapurze).

mat. zdjęciowe Kancelaria Prezydenta RP

Zainteresowania naukowe Profesor Jolanty Król były początkowo skoncentrowane wokół 4 głównych problemów badawczych: 1) polimorfizm białek mleka oraz jego związek z cechami fizykochemicznymi i wskaźnikami przydatności technologicznej mleka oraz wynikami odchowu cieląt, 2) uwarunkowania jakości mleka towarowego i produktów mlecznych, 3) ocena wpływu różnych czynników warunkujących wartość odżywczą i prozdrowotną mleka oraz jego przydatność technologiczną, i 4) zawartość metali ciężkich w produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinach pastewnych. Po uzyskaniu samodzielności naukowej obszar i zakres badań Profesor Jolanty Król rozszerzył się o nowe kierunki tematyczne, przy czym niektóre z dotychczasowych zainteresowań naukowych są nadal zgłębiane: 1) wpływ wybranych czynników (genetycznych, środowiskowych i fizjologicznych) na przydatność technologiczną, wartość odżywczą i prozdrowotną mleka oraz produktów mlecznych wytwarzanych na jego bazie, 2) jakość mleka koziego oraz serów wytwarzanych na jego bazie, 3) ocena towaroznawcza produktów mlecznych dostępnych na rynku, 4) zagrożenia w produkcji żywności, 5) wykorzystanie systemów zapewnienia i zarządzania jakością w sektorze żywnościowym. Uczestniczyła w realizacji 6 projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (NCN, MRiRW, NCBR, MNiSW), w których pełniła funkcję głównego wykonawcy (4-krotnie) lub wykonawcy. Była również kierownikiem podzadania w Projekcie BIOSTRATEG/Konkurs II „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Uczestniczyła także w projekcie dydaktycznym, w którym pełniła rolę kierownika grupy roboczej. Aktualnie uczestniczy, jako główny wykonawca w projekcie pt. „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2022.

Profesor Jolanta Król  była promotorem w 2 zakończonych przewodach doktorskich, a aktualnie jest opiekunem naukowym uczestniczki II roku Studiów Doktoranckich

W latach 1997-1998 przebywała na stażu produkcyjnym w Północnej Karolinie (USA), a w 2011 r. odbyła 6-tygodniowy zagraniczny staż naukowy w Słowackim Uniwersytecie Rolniczym w Nitrze na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności.

Jako nauczyciel akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Profesor Jolanta Król bierze udział w procesie dydaktycznym prowadząc zajęcia na różnych kierunkach studiów. Brała aktywny udział w tworzeniu programu studiów I i II stopnia kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności oraz I stopnia dla kierunków: Biokosmetologia, Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe oraz Ekorehabilitacja. Od 2016 r. pełni funkcję kierownika Studiów Podyplomowych Analityka, Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności w UP w Lublinie. Jest koordynatorem szkoleń prowadzonych dla studentów na „Asystenta Systemu Zarządzania Jakością” (od 2008 r.) oraz „Asystenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem żywności” (od 2014 r.), realizowanych zgodnie z programem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie.

Aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych macierzystej Uczelni. Od 2017 r. jest prodziekanem Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (obecnie Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki). Jest też Przewodniczą Zespołu ds. Wizerunku i Promocji Wydziału, Przewodniczącą Rady Programowej kierunku Biokosmetologia oraz członkiem Rady Programowej trzech kierunków studiów (Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, Mleczarstwo, Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe).

Profesor Jolanta Król była i jest członkiem wielu Komisji wydziałowych: Wydziałowej Komisji ds. dydaktyki, Doktoranckiej Komisji Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych i ich Komercjalizacji. W latach 2012-2016 była członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.

Od 2000 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, w którym też pełniła funkcje kierownicze. W latach 2010-2016 była wiceprzewodniczącą, a w latach 2016-2017 przewodniczącą Lubelskiego Koła PTZ. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (od 2009 r.), Komisji Nauk Towaroznawczych PAN (od 2012 r.) oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2015 r.).

Za zaangażowanie zawodowe oraz działalność naukowo-dydaktyczną była wielokrotnie nagradzana, otrzymała m.in. Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, dyplomy uznania Rektora AR i UP w Lublinie, nagrody indywidualne i zespołowe różnych stopni Rektora AR i UP w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA