Nominacja profesorska dla dr hab. Iwony Janczarek

Miło nam poinformować, że postanowieniem z dnia 11 maja 2020 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk rolniczych dr hab. Iwonie Janczarek.

Profesor Iwona Janczarek rozpoczęła studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Lublinie w 1989 roku. Pięć lat później otrzymała tytuł magistra inżyniera, jak również kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej. W 2001 roku uzyskała stopień doktora nauk rolniczych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki, specjalność – hodowla koni i jeździectwo, uzyskała na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2011 r. Podstawą nadania tego stopnia była rozprawa pt. Obiektywizacja metod oceny skoków luzem młodych ogierów półkrwi.  Od  1996 roku jest zatrudniona w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni (wcześniej Zakład Hodowli Koni), początkowo jako asystent, a od 2001 roku jako adiunkt. W 2016 roku otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego UP w Lublinie, a od 2019 roku profesora uczelni. Rok później została powołana przez JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na stanowisko kierownika tej Jednostki. Od 2019 roku pełni również funkcję kierownika Ośrodka Jeździeckiego, działającego na prawach stacji naukowo-dydaktycznej w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni.

Główne zainteresowania naukowe Profesor Iwony Janczarek obejmują badania z zakresu pobudliwości emocjonalnej koni w kontekście poprawy ich wartości użytkowej, obiektywizacji metod oceny młodych koni sportowych i wyścigowych poprzez stosowanie zestawu różnych komponentów cech wymiernych, oceny poprawy jakości życia koni geriatrycznych podczas nowoczesnych metod wspomagania funkcji życiowych organizmu, wykorzystania metod biomechanicznych w opracowaniu modelu prawidłowego skoku konia przez przeszkodę, zastosowania metod termograficznych w analizie zaburzeń odprowadzania ciepła z organizmu koni podczas treningu, oceny cech psychosomatycznych koni rekreacyjnych celem poprawy bezpieczeństwa jeźdźców. Do najważniejszych osiągnięć można natomiast zaliczyć: (1) opracowanie metod niwelowania stresu wyścigowych koni galopujących i kłusujących wraz z zastosowaniem naturalnego treningu podczas wstępnego szkolenia, (2) modyfikację systemu prób dzielności ogierów i klaczy gorącokrwistych w zakładach treningowych oraz polowych prób dzielności koników polskich i koni śląskich, (3) określenie procedur oceny zaawansowania treningowego galopujących koni wyścigowych, (4) scharakteryzowanie dobowego rytmu zmienności pracy serca koni geriatrycznych, (5) opracowanie fenotypowego jakościowo-ilościowego indeksu skokowego, (6) wyodrębnienie kinematycznych cech prawidłowego ustawienia ciała konia podczas skoku przez przeszkodę, (7) opracowanie wzoru do oceny predyspozycji ruchowych klaczy gorącokrwistych, (8), scharakteryzowanie procesu termoregulacji organizmu konia w ruchu za pomocą dynamicznej termografii, (9) określenie prawidłowych cech pokrojowych i emocjonalnych koni rekreacyjnych.

W trakcie prowadzenia badań Pani Profesor była dwukrotnie głównym wykonawcą i dwukrotnie kierownikiem w projektach badawczych KBN, NCN i NCBiR. Współpracuje z Katedrą Biochemii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytutem Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Instytutem Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutem Immunologii i Transplantologii Royal Free Hospital w Londynie oraz Wydziałem Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Odbyła dwa zagraniczne staże naukowe w Lund University w Szwecji, a także staż zawodowy w krajowych stajniach wyścigowych.

Dorobek  publikacyjny prof. dr hab. Iwony Janczarek  obejmuje 189  pozycji.  We wskazanej  liczbie, 119 to oryginalne prace twórcze, z których 51 opublikowano w czasopismach indeksowanych w JCR, a kolejne cztery to rozdziały w monografiach. Ponadto jest współautorem jednego wzoru przemysłowego oraz czterech wzorów użytkowych. Sumaryczny IF wszystkich publikacji wynosi 37,479, liczba cytowań i Index H: wg bazy Web of Science: 194 (100 bez autocytowań), Index H = 8, wg bazy Scopus: 161, Index H =8, wg bazy Google Scholar 280, Index H = 9. Całkowita punktacja publikacji na podstawie listy MNiSzW wynosi 1891. Kandydatka wielokrotnie prezentowała wyniki swoich badań na sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych, przedstawiając łącznie 69 komunikatów, m.in. na Zjazdach Naukowych Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego; Konferencjach Naukowych Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych; Międzynarodowych Sympozjach nt. Mechanizmów zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania; Międzynarodowych Konferencjach dotyczących Szkolenia Zwierząt: Animal Training Methods; Międzynarodowych Konferencjach Europejskiej Federacji Zootechnicznej: EAAP, Międzynarodowym Sympozujm dotyczącym Rolnictwa: Agrosym. Recenzuje prace do czasopism indeksowanych przez JCR, m.in. Journal of Equine Veterinary Science, Applied Animal Behaviour Science, Peer J Journal, Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, BMC Veterinary Research. Jest ponado ekspertem NCBiR i IZ-PIB.

Prowadzone przez Panią Profesor badania mają w większości charakter aplikacyjny i cieszą się popularnością wśród praktyków. Niejednokrotnie charakterystyki wyników uzyskanych w ramach wyżej wymienionych badań były zamieszczane w branżowych czasopismach i na portalach internetowych w Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych, Republice Południowej Afryki (m.in. magazyn Equss, Horsetalk.co.nz), a także często cytowane w książkach o tematyce hipicznej (m.in. Houpt, K. A. (2018): Domestic animal behavior for veterinarians and animal scientists. John Wiley & Sons).

Profesor Janczarek jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (PTZ), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (LTN) i Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (SAiPUP). Pełniła lub pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Chowu i Hodowli Koni PTZ, przewodniczącej Lubelskiego Koła PTZ, wiceprezes SAiPUP.

Prof. dr hab. Iwona Janczarek jest promotorem trzech zakończonych i jednego otwartego przewodu doktorskiego. Wykonała jedną recenzję osiągnięć naukowych, dorobku naukowego oraz działalności dydaktycznej i upowszechnieniowej w postępowaniu habilitacyjnym oraz trzy recenzje rozpraw doktorskich. Pod Jej opieką naukową wykonano około 100 prac dyplomowych, w tym siedem nagrodzonych w konkursach PTZ, na kierunku hipologia i jeździectwo, zootechnika, biologia, turystyka i rekreacja, ogrodnictwo. Prowadzi lub prowadziła zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: hipologia i jeździectwo, zootechnika, behawiorystyka zwierząt, biologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia. Dla 12 przedmiotów opracowała autorskie programy nauczania. Brała aktywny udział w tworzeniu studiów I i II stopnia kierunku hipologia i jeździectwo (pełniąc funkcję lidera, a obecnie przewodniczącej rady programowej tego kierunku) oraz anglojęzycznych studiów licencjackich Equine Management and Care. Ponadto, pełniła lub pełni funkcję kierownika studiów podyplomowych „Specjalistyczne użytkowanie koni i profilaktyka weterynaryjna” oraz kursów dokształcających: „Szkolenie konia metodą Silversand Horsemanship” i „Masaż sportowy i relaksacyjny koni”.

W ramach działalności organizacyjnej na Uczelni i macierzystym Wydziale jest członkiem Komisji Oceniającej Uczelni i Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Często zajmuje się organizacją zjazdów naukowych lub szkoleń. W okresie swojej pracy na Uczelni otrzymała czterokrotnie Nagrody JM Rektora za działalność naukową, dydaktyczną lub organizacyjną.

Pani Profesor jest również instruktorem sportu, instruktorem rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna, sędzią Polskiego Związku Jeździeckiego III stopnia w dyscyplinie ujeżdżenia, skoków, WKKW, rajdów długodystansowych oraz woltyżerki, ukończyła liczne kursy z zakresu chowu i hodowli koni. Jest organizatorem imprez hipicznych i rekreacyjnych.

 

Serdecznie gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów!

Fot. archiwum własne