Przetwarzanie danych osobowych studentów w sesji egzaminacyjnej

Drodzy Studenci,

poniżej prezentujemy informację dotycząca przetwarzania danych osobowych studentów podczas zaliczeń i egzaminów w sesji egzaminacyjnej:

1. Administrator
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie przeprowadzania zaliczeń, egzaminów podczas sesji egzaminacyjnej jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem:

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe w postaci nagrań będą przetwarzane w celu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzania zaliczenia i egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO [1] (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). Obowiązek prawny wynika z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także przepisów wewnątrzuczelnianych.

4. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w punkcie 3 (nagrania) przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu, a po upływie 14 dni od dnia egzaminu lub zaliczenia zostaną usunięte.


5. Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych będą posiadać pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązków służbowych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty, którym administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.

6. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google (z którą administrator ma podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych) w jej centrach przetwarzania danych [2]. Dodatkowo dane osobowe będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską [3]. Zapewni to danym osobowym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Administrator gwarantuje realizację wszystkich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych
na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:

  • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

8. Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, niepodanie danych uniemożliwi realizację celów wskazanych w punkcie 3.

Objaśnienia:
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
[2] https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
[3] https://www.privacyshield.gov