Konkurs w ramach IV edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” do dnia 15 czerwca 2020

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na przyznanie środków finansowych na naukę w ramach IV edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. W konkursie można ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie studiów w szkole doktorskiej rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta.

 

Środki finansowe są przeznaczone na:

  1. dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej ponoszonych przez Wnioskodawcę w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
  2. finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.;
  3. Koszty ubezpieczenia społecznego, których finansowanie jest obowiązkiem Wnioskodawcy.

Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta: 3.450,00 zł. Po przeprowadzeniu oceny śródokresowej , o której mowa w art. 202 ust.2 ustawy kwota wzrośnie do kwoty: 4.450,00 zł.

 

Roczna kwota dofinansowania wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych przez jednego doktoranta: iloczyn – liczby 12 , kwoty 3.450,00 zł, powiększonej o koszty ubezpieczenia społecznego, współczynnika kosztochłonności prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych w poszczególnych dyscyplinach lub dyscyplinie artystycznej (określonego przez ministra właściwego do spraw nauki, w drodze rozporządzenia) oraz współczynnika 15%.

 

Nabór wniosków będzie trwał do dnia 15 czerwca 2020 r.

Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata. 

 

W konkursie może wziąć udział:

  1. uczelnia akademicka;
  2. instytut naukowy PAN;
  3. instytut badawczy;
  4. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

-prowadzące Szkołę Doktorską

 

 

W Szkole Doktorskiej UP W Lublinie „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych" prowadzi się studia w następujących dyscyplinach naukowych:

 

1) w dziedzinie nauk rolniczych :

– rolnictwo i ogrodnictwo;

– technologia żywności i żywienia;

–  weterynaria;

– zootechnika i rybactwo.

 

2) w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych :

– inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;

– inżynieria mechaniczna.

 

3) w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych :

– nauki biologiczne;


Wnioskodawca zgłasza do udziału w programie osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, przyjętą na stacjonarne studia doktoranckie rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021, która jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez inny podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w studiach doktoranckich w ramach programu.

 

Warunkiem udziału w programie jest wyznaczenie przez Wnioskodawcę opiekuna pomocniczego wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu.

Opiekunem może być osoba posiadająca:

  1. stopień doktora lub;
  2. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub;
  3. znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie i trwałym oraz uniwersalnym charakterze.

 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresami: 

 

www.bip.nauka.gov.pl/doktorat-wdrozeniowy/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-29-maja-2019-r-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow.html

 

www.bip.nauka.gov.pl/doktorat-wdrozeniowy/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-stycznia-2020-r-o-zmianie-komunikatu-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow.html

 

www.bip.nauka.gov.pl/doktorat-wdrozeniowy/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-25-marca-2020-r-o-zmianie-komunikatu-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow.html