Nowoczesna aparatura naukowo-badawcza na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii

Z przyjemnością informujemy, że w ostatnim okresie laboratoria Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wzbogaciły się w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą.
 

 • W Katedrze Chemii zainstalowano chromatograf cieczowy z detektorem masowym (zestaw LC-MS) firmy Agilent. W skład chromatografu (model 1260 Infinity II) wchodzą następujące moduły: wysokociśnieniowa pompa podwójna (binary pump), automatyczny podajnik próbek (autosampler), termostat dla maksymalnie czterech kolumn. Detektor masowy to spektrometr mas o wysokiej rozdzielczości typu kwadrupol sprzężony z analizatorem czasu przelotu ze źródłem jonizacji metodą elektrorozpylania (ESI) (Agilent 6530C LC/MS/MS Q-TOF).
  Technika LC-MS/MS dzięki wysokiej selektywności i dużej czułości daje możliwość analiz związanych z badaniami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa żywności, np. pod kątem zawartości metabolitów wtórnych, mykotoksyn, pestycydów, czy też akryloamidu oraz analizy przesiewowej żywności na obecność pozostałości leków weterynaryjnych.
   
 • Na potrzeby Laboratorium Hodowli Komórkowych w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka dokonano modernizacji pomieszczeń oraz zakupu mebli laboratoryjnych. Laboratorium wyposażono w: czytnik wielofunkcyjny Varioscan, komorę laminarną, inkubator CO2, inkubator CO2/O2, automatyczną płuczkę do mikropłytek, wirówkę uniwersalną z chłodzeniem, pojemnik do przechowywania próbek w ciekłym azocie, licznik komórek, zestaw do blottingu, wytrząsarkę kołyskową, chłodziarko-zamrażarkę, zestaw pipet automatycznych, vortex. Zakupiono również linie komórkowe CaCo2 i HT-29.
  W naukach o żywności i żywieniu badania oparte na liniach komórkowych stanowią alternatywę dla eksperymentów przeprowadzanych na zwierzętach. Laboratorium Hodowli Komórkowych oferuje badania bioaktywnych właściwości żywności na liniach komórkowych nabłonka jelita prawidłowych i nowotworowych. Wyposażenie laboratorium spełnia najwyższe standardy hodowli komórek zwierzęcych w kontrolowanych warunkach.


 • W hali półtechniki Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka zainstalowano półautomatyczną linię do produkcji brzeczki piwnej (wydajność ok. 50 dm3 brzeczki/cykl). Zestaw składa się z kadzi zacierowej, kadzi filtracyjnej, kotła warzelnego, whrilpoola, wymiennika ciepła i aeratora.
   
 • Hala półtechniki Zakładu Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością została doposażona w dwie komory o pojemności 100 kg każda, służące do prowadzenia fermentacji i dojrzewania produkcyjnego mięsa i serów. Umożliwiają one monitorowanie i sterowanie temperaturą i wilgotnością w zakresie 0/+30°C i 40-95%.
  Zakupiono również aparaturę naukowo-badawczą w postaci systemu TEMPO® służącego do pomiaru wskaźników jakości żywności metodą Najbardziej Prawdopodobnej Liczby. System składa się ze stanowiska przygotowania do posiewu kart TEMPO® badanymi próbkami żywności wraz z podłożem hodowlanym oraz stanowiska odczytu do automatycznego obliczenia liczby jtk/g w badanym produkcie. System TEMPO® umożliwia oznaczenie liczby Bacillus cereus, bakterii kwasu mlekowego, Staphylococcus aureus, E. coli, Enteroabcteriaceae, ogólnej liczby drobnoustrojów, drożdży i pleśni w produktach spożywczych.
   
 • Wyposażenie laboratoriów Zakładu Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów zostało uzupełnione o zamrażarkę niskotemperaturową umożliwiającą długoterminowe przechowywanie próbek w niskich temperaturach oraz młyn nożowy GM 200/Retsch, który rozdrabnia i homogenizuje próbki żywności o objętości do 0,7 dm3. Może być on wykorzystywany do próbek o dużej zawartości wody, tłuszczu, a także do próbek suchych o średniej twardości.
  Zakupiony spektrofotometr dwuwiązkowy SPECORD® 200 PLUS pracujący w zakresie UV-VIS; daje precyzyjne wyniki pomiarów w próbkach o wysokiej absorbancji, zaś kolorymetr 3Color K9000Neo/TRI-COLOR umożliwia pomiar barwy w odbiciu i transmisji. Za pomocą aparatu do pomiaru aktywności wody LabSwift-aw/Novasina można przeprowadzać pomiary aktywności wody w zakresie 0,03-0,95.
  W Zakładzie zainstalowano również nową linię technologiczną do wytwarzania owocowych, warzywnych i grzybowych produktów fermentowanych na drodze fermentacji mlekowej. W skład linii wchodzą urządzenia do obróbki wstępnej i blanszowania. W kolejnej części linii znajduje się hydrauliczna prasa do owoców i warzyw oraz dwuślimakowa wyciskarka. Wyciskarka pozwala na uzyskanie półproduktu w postaci płynnej z surowców twardych (warzywa korzeniowe) i/lub włóknistych (warzywa liściowe), przy niskich prędkościach obrotowych i wydajności maksymalnie do 20 kg/h. Tłoczenie odbywa się w systemie 3-stopniowym. Wydajność tłoczenia: 70% ± 10% a w przypadku warzyw i owoców 80% ± 10%. Linia wyposażona jest w dwa fermentory: do surowców stałych oraz płynnych. Oba urządzenia mają możliwość regulacji parametrów temperatury fermentacji oraz możliwość monitorowania procesu (pH, temperatura).

  Zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej za kwotę ponad 2,3 mln zł przyczyni się do zwiększenia potencjału badawczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, co stanowi jeden z celów projektu. Dzięki temu Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii będzie mógł w jeszcze większym niż dotychczas stopniu angażować się w realizację projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Specjalistyczna aparatura naukowo-badawcza przyczyni się do poprawy jakości kształcenia na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, w szczególności na kierunku technologia żywności i żywienia.
  Zakup aparatury został sfinansowany ze środków Wydziału oraz środków przeznaczonych na realizację zadań w projekcie badawczym „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” finansowanym w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Projekt jest realizowany przez Pracowników Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Stadnik. Okres realizacji projektu to 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2022 r., a jego łączna wartość wynosi 11 927 330 zł.

  Przedmiotem ogłoszonego przez WNiSW konkursu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” jest finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni.
  Celem projektu realizowanego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w dyscyplinie technologia żywności i żywienia jest prowadzenie innowacyjnych prac badawczych dotyczących systemów produkcji, przetwarzania i pakowania żywności zapewniających zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Wyniki badań prowadzonych w ramach projektu będą publikowane w czasopismach naukowych ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach o największym zasięgu oraz monografiach naukowych publikowanych w renomowanych wydawnictwach.