Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – pow. Zamojski

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nieruchomości położonej w Płoskie 1, pow. Zamojski, woj. lubelskie.

 

Przedmiot przetargu stanowi:

 

Nieruchomość położona w miejscowości  Płoskie, pow. zamojski, woj. Lubelskie. W skład nieruchomości wchodzą działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów, jednostka ewidencyjna: 062014, obręb 0015 – Płoskie,  jako:

 

działka nr 501/4 o powierzchni 302 m², niezabudowana, stanowiąca drogę dojazdową wewnętrzną. Na działce  nr 501/4 ustanowiono bezpłatną służebność przejazdu z drogi wojewódzkiej Zamość Szczebrzeszyn na rzecz każdoczesnego właściciela dz. Nr 501/7

działka nr 501/22 o powierzchni 738 m², niezabudowana, przeznaczona pod tereny przemysłowe.

 

działka nr 501/24 o powierzchni. 4270 m², zabudowana budynkiem w przeszłości użytkowanym jako akademik. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne, częściowo podpiwniczony, murowany, wolnostojący o pow. użytkowej 1248 m².  

 

Łączna powierzchnia oferowanej nieruchomości  wynosi  5310 m².  Prawo własności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do w/w gruntów ujawnione jest w KW NR ZA1Z00057/180/5, prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Zamość.              

 Cena wywoławcza:  1 700 000 zł. netto ( słownie netto złotych jeden milion siedemset

 tysięcy.

 

Wymagane wadium:  170 000 zł.  

 

Zgodnie z  Uchwałą Rady Gminy Zamość  Nr V/32/11  z dnia 9 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Płoskie, przedmiotowa nieruchomość gruntowa działki nr 501/24 i 501/4 położona jest na terenach usług oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów ( oznaczenie U,P), oraz na terenach komunikacji (  oznaczenie KS-3); działka nr 501/22 położona jest na terenie usług oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów ( oznaczenie U,P)  dla przedmiotowych gruntów przyjęto następujące przeznaczenia:

 

dla działki 501/24 – nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usługową, zabudowana budynkiem usługowym, wielolokalowym.

dla działki nr 501/4 – nieruchomość przeznaczona pod drogi wewnętrzne ,

dla działki nr 501/22 – nieruchomość przeznaczona pod budownictwo usługowo-produkcyjne.

        

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 złożenie oferty  wraz z koniecznymi dokumentami i dowodem wpłaty wadium. Wadium należy wpłacić  na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w Banku PEKAO SA nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353 w terminie do dnia  3 czerwca 2020r. W tytule wpłaty należy dopisać, której nieruchomości dotyczy.

 

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Treść i pozostałe warunki formalne, jakie   powinna  spełniać  oferta oraz sposób składania ofert zawarte są w „Regulaminie określającym zasady i tryb sprzedaży lub oddawania do odpłatnego korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”, dostępnym na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie adres www.up.lublin.pl

 

Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie  z napisem „Przetarg- Płoskie 1,” należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2020 r. do godz. 14:00 w Sekretariacie Uczelni pok.261, I p. ul. Akademicka 13 w Lublinie (budynek Rektoratu), lub drogą pocztową na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.  

 

Rozstrzygnięcie przetargu:

Część jawna przetargu odbędzie się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna w dniu  5 czerwca 2020 r.  o godz. 10:30.

 

Osoby biorące udział w części  jawnej przetargu powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich tożsamość. O wynikach przetargu Uniwersytet powiadomi oferentów na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zamknięcia przetargu.

 

 Zastrzeżenia:

 

1.    Uniwersytet zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym etapie procedury przetargowej bez podania przyczyn. 2.    Wadium ulega przepadkowi na rzecz uczelni w razie cofnięcia oferty lub jej zmiany po upływie terminu do składania ofert lub po rozpoczęciu przetargu , a także , w razie uchylenia się oferenta który przetarg wygrał, od zapłaty ceny nabycia przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości lub od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości.

 

3.    Uczelnia ma prawo zmiany warunków przetargu oraz treści ogłoszenia, swobodnego wyboru ofert, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji  z wybranym oferentem, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

 

Informacji o  nieruchomości oraz przetargu i jego warunkach udziela Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego tel. 814456060.