Kolejne sukcesy naukowców naszego Uniwersytetu

Centrum Nauki informuje, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uzyskał dofinansowanie na 6 projektów w wysokości blisko 420 tysięcy zł w konkursie na realizację projektów badawczych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie:

1) Projekt „Wpływ przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym, na jakość wód podziemnych w województwie lubelskim” pod kierownictwem prof. dr hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego – kwota dofinansowania: 80 000,00 zł;
2)
Projekt „Porównanie flory bakteryjnej gleb uprawnych w gospodarstwach konwencjonalnych oraz ekologicznych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego.” pod kierownictwem dr Kamili Rachwał – kwota dofinansowania: 80 000,00 zł;
3) Projekt „Rozkład odpadowego pierza na bioprodukty przez grzyby wyodrębnione z gleb z przeznaczeniem do wykorzystania rolniczego” pod kierownictwem dr hab. Justyny Bohacz – kwota dofinansowania: 66 700,00 zł;
4) Projekt „Ochrona i zachowanie trwałej żyzności gleby poprzez zastosowanie jako mulczu i nawozów zielonych z wybranych gatunków roślin międzyplonowych w uprawie współrzędnej z porem i czosnkiem" pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Sałaty – kwota dofinansowania: 63 243,00 zł;
5) Projekt „Ocena zanieczyszczenia wody studziennej na terenie cmentarzy Lubelszczyzny” pod kierownictwem prof. dr hab. Bożeny Nowakowicz-Dębek  – kwota dofinansowania: 25 000,00 zł;
6) Projekt „Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z ferm bydła mlecznego” pod kierownictwem dr hab. Łukasza Włazło – kwota dofinansowania: 80 000,00 zł.

 

Celem konkursu WFOŚiGW jest realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w obszarze ochrony środowiska.
Projekty będą realizowane w roku 2020.

Dokumentację projektową przygotowali kierownicy projektów z pomocą pracowników Centrum Nauki.

Dodatkowo informujemy, że kolejne projekty:
1) „Czynna ochrona zagrożonych gatunków flory torfowiskowej rosiczek (Drosera intermedia, Drosera anglica) Pojezierza Łeczyńsko-Włodawskiego”;
2) „Introdukcja chamedafne północna Chamedafne calyculata na obszarze Natura 2000 PLH060031 Uroczyska Lasów Janowskich”;
3) „Nie taki LAS straszny”;
zostały pozytywnie zaopiniowane i znajdują się na etapie negocjacji bądź podpisywania umów.

Laureatom serdecznie gratulujemy!