Prowadzenie badań w laboratoriach Uczelni przez studentów

Informacja w sprawie wykonywania koniecznych badań/analiz przez studentów ostatniego roku studiów drugiego stopnia w laboratoriach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w czasie ograniczonego funkcjonowania Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W przypadku, gdy studenci ostatniego roku studiów drugiego stopnia muszą wykonać badania/analizy w laboratoriach UP w Lublinie zgodnie z tematem pracy dyplomowej, mogą uzyskać zgodę JM Rektora na przeprowadzenie/dokończenie koniecznych badań w laboratoriach Uczelni.

 

Promotor może złożyć w tej sprawie pismo zaopiniowane przez Dziekana Wydziału do JM Rektora. Promotor jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa sanitarnego w czasie korzystania z laboratorium w danej jednostce.

                                                                                            
                                                                                                  Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
                                                                                                  Rektor