Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w konkursie POLS

Centrum Nauki przypomina, że Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w konkursie POLS na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy w polskich organizacjach badawczych lub przedsiębiorstwach.

POLS jest to konkurs finansowany z Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014–2021 w ramach "Programu Badania Podstawowe". Celem konkursu jest wzmocnienie potencjału naukowego polskich jednostek badawczych poprzez wsparcie mobilności uznanych i obiecujących naukowców. Konkurs jest realizowany w formule małych grantów dla naukowców z zagranicy (z całego świata), chcących prowadzić badania w Polsce. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu musi mieścić się w przedziale od 100 do 200 tys. euro. W ramach grantu można finansować koszty wynagrodzeń zespołu badawczego, amortyzację lub zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu. Wysokość kosztów pośrednich wynosi 25% wnioskowanych środków na realizację projektu, z uwzględnieniem wartości zakupionej aparatury naukowo-badawczej, lecz z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

Adresaci konkursu:

POLS jest konkursem na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy w polskich organizacjach badawczych lub przedsiębiorstwach. Kierownikiem projektu realizowanego w konkursie POLS może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, który dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkał, nie pracował i nie studiował w Polsce, a także nie kierował projektem badawczym realizowanym w Polsce.

Zakres tematyczny:
POLS obejmuje wszystkie dziedziny nauki (panele dyscyplin NCN) w zakresie badań podstawowych.

Termin naboru wniosków:

Nabór wniosków prowadzony jest do 16 czerwca 2020 r. do godziny 16:00 w systemie elektronicznym ZSUN/OSF.
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu POLS — >

 

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy również do kontaktu z pracownikiem Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:
Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, pokój nr 464,