Komunikat Rektora dotyczący dalszego funkcjonowania Uczelni

Komunikat

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 792) oraz Rozporządzeniem Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 511 z poźn.zm.) wprowadzam następujące zasady funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

1.    Do odwołania aktualne pozostają poniższe ograniczenia, wprowadzone wcześniejszymi komunikatami:

 

1.1 wstrzymanie wszystkich zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Uniwersytetu oraz wyjazdów zagranicznych studentów i doktorantów organizowane za pośrednictwem lub przy współudziale Uniwersytetu;
1.2 wstrzymanie przyjazdów do Uniwersytetu studentów, doktorantów i pracowników z zagranicznych uczelni partnerskich i innych instytucji zagranicznych współpracujących z Uniwersytetem;
1.3 zamknięcie obiektów Centrum Kultury Fizycznej i Sportu;
1.4 wstrzymanie możliwości zawieranie nowych umów na wynajem pomieszczeń Uniwersytetu;
1.5 wymóg odwołania wszystkich planowanych konferencji, sympozjów i innych wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet przedłużony zostaje do 30 czerwca;
1.6 ograniczenie do minimum przyjmowania interesantów przez jednostki Uczelni;
1.7 ograniczenie przyjmowania pacjentów przez Kliniki Weterynaryjne  do nagłych przypadków;
1.8 ograniczenie do minimum możliwości wejścia do budynku Uczelni, z wyłączeniem Klinik Weterynaryjnych i Ośrodka Jeździeckiego Katedry Hodowli i Użytkowania Koni, osób nie będących pracownikami jednostek mających siedzibę w tym budynku;
1.9 ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów służbowych pracowników;
1.10 zastąpienie korespondencji papierowej korespondencją mailową i kontaktami telefonicznymi, przekazywanie korespondencji papierowej za pośrednictwem Kancelarii Podawczej poprzez portiernię w budynku, w którym ma siedzibę jednostka będąca nadawcą/odbiorcą korespondencji;
1.11 obowiązek dezynfekowania powierzchni szczególnie narażonych na dotyk wielu osób, odkażanie rąk przed wejściem do obiektów uczelni i pozostałe zasady wprowadzone z uwagi na szczególny reżim sanitarny.
 

2. Z zakwaterowania w domach studenckich korzystają nadal mieszkańcy, którzy nie opuścili domu studenckiego w związku z epidemią. Pozostali studenci mogą powrócić do domu studenckiego przed przywróceniem realizacji zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzyskaniu zgody prorektora ds. studenckich.
Nadal obowiązujący jest:
– zakaz wstępu do domów studenckich osób nie będących mieszkańcami danego domu oraz zakaz kwaterowania nowych osób;
– obowiązek podporządkowania się mieszkańców domów studenckich poleceniom administracji domów studenckich, mającym na celu ograniczenie możliwości rozpowszechniania się koronawirusa, w tym do zmiany pokoju lub domu studenckiego,
– ograniczenie  kontaktów towarzyskich, tworzenia i przebywania w dużych grupach.

3.  Od 11 maja br. wznowiona zostanie możliwość korzystania z wypożyczalni Biblioteki Głównej. Dyrektor Biblioteki Głównej zobowiązany jest do zorganizowania pracy Biblioteki w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i czytelników i uwzględniający wytyczne wydane przez Ministerstwo Rozwoju w porozumieniu z GIS, z zastrzeżeniem że do odwołania:

  • wyłączona pozostaje możliwość korzystania z czytelni, księgozbiorów w wolnym dostępie, katalogów papierowych, narzędzi aktywowanych dotykiem
  • ograniczenie dostępu czytelników do  przestrzeni innych niż wypożyczalnia.

4. Od 10 maja br. Ośrodek Jeździecki Katedry Hodowli i Użytkowania Koni  wznawia działalność sportową i rekreacyjną, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

5. Kierownicy jednostek organizacyjnych zajmujących pomieszczenia o powierzchni mniejszej niż 6 m2 w przeliczeniu na jednego pracownika mogą zlecać pracę poza siedzibą jednostki dla części pracowników, jeżeli charakter pracy tych pracowników umożliwia realizację zadań w formie pracy zdalnej.

6. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do zorganizowania przestrzeni w pomieszczeniach zajmowanych przez jednostkę  w sposób umożliwiający zachowanie odległości 2 m pomiędzy stanowiskami pracy.

7. Kierownicy jednostek organizacyjnych, w których występuje duże natężenie ruchu lub w których stanowiska pracy znajdują się na małej przestrzeni mogą zgłaszać do Działu Infrastruktury Technicznej potrzebę zainstalowania osłon chroniących pracowników.
 

Rektor

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk