Nominacja profesorska dla dr hab. Agnieszki Wójtowicz

Miło nam poinformować, że postanowieniem Prezydenta RP z dnia 10 marca 2020 roku dr hab. Agnieszka Wójtowicz otrzymała tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.  

 

Profesor Agnieszka Monika Wójtowicz jest absolwentką kierunku technologia żywności i żywienie człowieka realizowanego na Wydziale Rolnym Akademii Rolniczej w Lublinie, który ukończyła w roku 1996. Pracę zawodową rozpoczęła bezpośrednio po studiach w Katedrze Inżynierii Procesowej na Wydziale Techniki Rolniczej (obecnie Wydział Inżynierii Produkcji) Akademii Rolniczej w Lublinie na stanowisku asystenta. W 2003 r. awansowała na stanowisko adiunkta, a w 2018 r. profesora uczelni badawczo-dydaktycznego. Stopień doktora uzyskała w roku 2003 w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza. Po uzyskaniu stopnia doktora ukończyła również studia podyplomowe „Zarządzanie jakością w produkcji żywności – system HACCP” oraz „Public Relations w badaniach naukowych – pilotażowe studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych”. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej, specjalność inżynieria i aparatura spożywcza, uzyskała na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2013 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej złożonej z cyklu publikacji pt. „Charakterystyka uwarunkowań wytwarzania i właściwości makaronów ekstrudowanych” oraz pozostałego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego. Od 2016 r. jest kierownikiem Zakładu Inżynierii Procesowej w Katedrze Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej UP w Lublinie. 

 

Wiodące kierunki działalności naukowej Profesor Agnieszki Wójtowicz obejmują zagadnienia w obszarach badawczych dotyczących możliwości zastosowania techniki ekstruzji w przetwórstwie rolno-spożywczym, zwłaszcza do wytwarzania żywności, w tym żywności bezglutenowej, makaronów błyskawicznych, produktów instant, kaszek i kleików błyskawicznych oraz przekąsek, również wzbogacanych różnymi dodatkami w celu uzyskania produktów o podwyższonej wartości odżywczej, projektowania i oceny parametrów eksploatacyjnych oraz możliwości wykorzystania ekstruderów o zróżnicowanej konfiguracji w różnych dziedzinach przetwórstwa a także wytwarzania i właściwości biopolimerów skrobiowych jako nowoczesnych materiałów opakowaniowych. 
 
Do najważniejszych osiągnięć naukowych Profesor Agnieszki Wójtowicz należy zaliczyć opracowanie warunków techniczno-technologicznych wytwarzania nowej generacji wyrobów ekstrudowanych, które zaliczyć można do grupy żywności wygodnej i funkcjonalnej, zwłaszcza z wykorzystaniem surowców bezglutenowych oraz różnych dodatków roślinnych, czego efektem jest szereg publikacji naukowych z tego zakresu, 4 patenty RP na nowe produkty oraz sposób ich wytwarzania a także 4 wzory użytkowe na rozwiązania konstrukcyjne modyfikacji ekstrudera jednoślimakowego. Wiele publikacji naukowych, których jest współautorką, obejmuje zagadnienia wpływu parametrów wytwarzania na cechy fizykochemiczne produktów (m.in. przekąski, makarony, pieczywo, kleiki) wzbogacanych dodatkiem owoców, warzyw czy roślin zielarskich i ocenę jakości, właściwości prozdrowotnych i aktywności antyoksydacyjnej uzyskanych wyrobów. Zagadnienia te są niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, kiedy alergie i choroby cywilizacyjne dotykają coraz większą rzeszę konsumentów. W tym zakresie prace badawcze realizuje wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Politechniki Koszalińskiej oraz Institut de la Nutrition, de l’Alimentation et des Technologies Agro-Alimentaires (INATAA) Univeristé Frères Mentouri Constantine w Algierii i obejmują one kompleksowe podejście zarówno do zagadnień technicznych, technologicznych, jak i zdrowotnych nowoprojektowanej żywności wygodnej i funkcjonalnej.
 
Ponadto, wraz z kolegami z zespołu, zajmuje się problematyką badawczą dotyczącą możliwości wykorzystania surowców skrobiowych i różnych dodatków w produkcji biopolimerów oraz oceną wpływu warunków procesowych na ich właściwości. Badania w tym zakresie prowadzi we współpracy z Politechniką Lubelską, Food and Bioprocess Engineering Group, Wageningen University w Holandii oraz Engineering and Technologie Institute Groningen (ENTEG), Rijskuniversiteit Groningen w Holandii,  Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, SGGW w Warszawie oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.  
Uczestniczyła w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, MNiSW oraz z grantów międzynarodowych, w tym w 2 projektach jako kierownik oraz w 4 jako główny wykonawca i w 4 jako członek zespołu. Przygotowywała również dokumentację i wnioski w różnych konkursach w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych. W ramach doskonalenia umiejętności brała udział w wielu szkoleniach, wizytach studyjnych oraz warsztatach w Polsce i zagranicą jako uczestniczka i prelegentka. W roku 2003 uzyskała stypendium naukowe International Agricultural Centre (CA/20594) finansowane przez Holenderskie Ministerstwo Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Rybołówstwa, które zrealizowała w Wageningen University, Food and Bioprocess Engineering Group pod opieką naukową dr Atze Jan van der Goot. Uczestniczyła w kilkunastu jedno- i dwutygodniowych wyjazdach szkoleniowych do Wageningen University oraz Rijskuniversiteit Groningen w Holandii. Na przełomie 2006/2007 odbyła 3-miesięczny staż zawodowy w firmie Ela Wyrób Folii i Opakowań w Ostrowie k/Warszawy. W roku 2017 odbyła staż szkoleniowy pod opieką prof. dr. Francesco Picchioni w Engineering and Technologie Institute Groningen (ENTEG), Rijskuniversiteit Groningen w Holandii w ramach programu Erasmus+.
 
Dotychczasowy dorobek naukowy Profesor Agnieszki Wójtowicz obejmuje łącznie 266 pozycji, w tym w czasopismach naukowych posiadających IF 45 artykułów, w materiałach indeksowanych na WoS 13 prac, w pozostałych recenzowanych czasopismach naukowych – 82 publikacje. Jest autorką i współautorką 1 monografii naukowej, 31 rozdziałów w monografiach, 14 artykułów popularnonaukowych, 80 doniesień konferencyjnych oraz 6 innych opracowań. Łączna punktacja za dorobek naukowy wynosi 3382 pkt. Wartość wskaźników bibliometrycznych wynosi: sumaryczny IF 85,247, łączna liczba cytowań dla 63 prac wg bazy Web of Science Core Collection 454, bez autocytowań 258, Indeks H = 13. Wyniki jej prac badawczych były prezentowane na licznych konferencjach naukowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym (m.in. w Niemczech, Holandii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Turcji, Hiszpanii, Włoszech, Czechach, Argentynie, Serbii, Belgii), była wielokrotnie przewodniczącą sesji referatowych oraz uczestniczyła w komisjach konkursowych w ramach konferencji. Aktywność publikacyjna i rozpoznawalność w środowisku naukowym jest doceniana przez międzynarodowe i krajowe gremia edytorskie przez powierzanie Jej recenzowania artykułów naukowych, m.in. 75 recenzji dla renomowanych wydawnictw naukowych (Elsevier, Springer, Wiley, Hindawi, MDPI, De Gruyter).
 
Profesor Agnieszka Wójtowicz była promotorem w 2 zakończonych przewodach doktorskich. Jeden z nich miał charakter międzynarodowy, badania były prowadzone na podstawie porozumienia o współpracy UP w Lublinie z INATAA-UFM Constantine1 w Algierii, którego była inicjatorką. Dzięki podjętej współpracy była opiekunem naukowym 3 doktorantów z Algierii w latach 2015-2019. Obecnie jest promotorem 2 przewodów doktorskich otwartych na Wydziale Inżynierii Produkcji UP w Lublinie oraz 1 realizowanego wspólnie z Wydziałem Farmacji z Oddziałem Analityki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dotychczas była recenzentką 4 rozpraw habilitacyjnych, sekretarzem 1 kolokwium habilitacyjnego, protokolantką podczas obron 3 rozpraw doktorskich oraz członkinią komisji w 10 przewodach doktorskich.
Jest członkinią towarzystw naukowych tj. Institute of Food Technologists w Chicago (od 2009), Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców Oddziału PAN w Lublinie (od 2016), Komisji Nauk Inżynieryjno-Technicznych Oddziału PAN w Lublinie (od 2019), Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej (od 2007). Jest redaktorem tematycznym wydawnictwa Agricultural Engineering oraz członkinią Rady Naukowej czasopisma Inżynieria Ekologiczna. 
Profesor Agnieszka Wójtowicz była członkinią komitetów organizacyjnych wielu konferencji, m.in. Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Nowe trendy w inżynierii rolniczej”, w Lublinie w 2015 roku w związku z organizacją obchodów 45-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie, X Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej w 2018 r. w Lublinie, członkinią komitetu organizacyjnego i naukowego IV, V i VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Innowacje w Praktyce” połączonej z Wystawą innowacyjnych rozwiązań urządzeń badawczo-pomiarowych i nowych rozwiązań w Lublinie w latach 2017, 2018 i 2019. 
 
Ważnym aspektem pracy naukowej Prof. A. Wójtowicz jest wdrażanie wyników badań do praktyki produkcyjnej oraz współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czego efektem są wykonywane przez Nią prace zlecone, wdrożenia, ekspertyzy, zalecenia technologiczne, konsultacje, podpisane porozumienia o współpracy (łącznie 40 udokumentowanych aktywności). Mając doświadczenie ze współpracy z przemysłem została w 2011 r. powołana przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą do reprezentowania Uczelni na konferencji „Lubelska nauka dla biznesu” organizowanej w ramach European SME Week 2011 pod patronatem Enterprise Europe Network w ramach Competetive and Innovation Framework Program 2007-2013, przedstawiając profil UP w Lublinie oraz osiągnięcia Wydziału Inżynierii Produkcji w realizacji prac wdrożeniowych na rzecz przemysłu i oferty badawczej skierowanej do przedsiębiorców. Czynnie uczestniczy w inicjatywach związanych z promowaniem transferu wiedzy, m.in. brała udział jako przedstawicielka UP w Lublinie w Międzyregionalnej Konferencji „Lubelskie i Gelderland 2014-2020. Współpraca międzyregionalna w zakresie biogospodarki” w 2014 roku organizowanej przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny w Lublinie, prowadziła prezentacje z ramienia UP w zakresie oferty badawczej i współpracy z przemysłem w ramach konferencji zorganizowanych przez Centrum Transferu Wiedzy Politechniki Lubelskiej, Chełmskiego Stowarzyszenia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, prezentowała wielokrotnie wykłady przedstawiające możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych w ramach paneli Nauka-Biznes organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Była ekspertem w projekcie „Współpraca dla innowacji” realizowanym przez Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS oraz członkinią Rady Naukowej projektu pt. „Staż sukcesem naukowca” realizowanego przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Prowadziła również warsztaty i szkolenia w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 
Jako nauczyciel akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Profesor Agnieszka Wójtowicz bierze udział w procesie dydaktycznym prowadząc zajęcia na różnych kierunkach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Od wielu lat prowadzi również zajęcia w języku angielskim dla studentów w ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus. 
Pełniła lub pełni różne funkcje w Uczelni, m.in. brała udział w opracowywaniu programu studiów kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa, a od 2016 roku jest przewodniczącą Rady Programowej tego kierunku, jest członkinią Rady Programowej kierunku Gastronomia i Sztuka Kulinarna. Uczestniczyła w pracach dotyczących opracowania programu studiów kierunku Biokosmetologia oraz Inżynieria Przemysłu Spożywczego (była też członkinią Rady Programowej tego kierunku). Była dwukrotnie członkinią Dziekańskiej Komisji ds. oceny parametrycznej Wydziału Inżynierii Produkcji, zaś od 2016 r. jest członkinią Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Produkcji. 
Od 1997 roku była opiekunem studentów – członków Koła Naukowego Inżynierii Spożywczej, zaś od 2017 roku jest opiekunem Koła. Od wielu lat uczestniczy wraz ze studentami w wyjazdach szkoleniowych, wizytach studyjnych, w Dniach Otwartych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w Lubelskim Festiwalu Nauki, organizuje warsztaty i prezentacje dla młodzieży. Była promotorem 38 prac magisterskich, 22 prac inżynierskich oraz recenzentem 26 prac dyplomowych.
Została odznaczona w roku 2008 Brązowym a w 2019 Srebrnym Medalem za długoletnią służbę, który odebrała z rąk JM Rektora UP w Lublinie. Za osiągnięcia naukowe dwunastokrotnie była nagradzana nagrodami JM Rektora w latach 1997-2019.
 
 
Fot. Archiwum własne