Program stypendialny im. Bekkera ogłoszony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) – nabór do 18.06.2020 r.

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej UP w Lublinie zapraszają do zapoznania się z ofertą programu stypendialnego im. Bekkera ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych. 

Program jest otwarty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania związane z pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy rodzina stypendysty, a w przypadku naukowca z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców.
Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2021 r., a najpóźniej 1 października 2021 r.

Nabór wniosków w Programie jest prowadzony do 18 czerwca 2020 r. do godz. 15:00, wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji https://programs.nawa.gov.pl

 

Szczegółowe informacje: https://www.up.lublin.pl/6652/