Rekrutacja do projektu “PROM – Międzynarodowa Wymiana Stypendialna Doktorantów i Kadry Akademickiej”Rekrutacja do projektu “PROM – Międzynarodowa Wymiana Stypendialna Doktorantów i Kadry Akademickiej”

W związku z realizacją projektu „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach Programu PROM, zapraszamy wszystkich zainteresowanych doktorantów/doktorantki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie lub instytucji  zagranicznej oraz pracowników kadry akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie lub pracowników kadry akademickiej uczelni partnerskiej za granicą, do składania dokumentów aplikacyjnych do projektu.


Termin składania wniosków: 22.11.2019 – 31.01.2020 do godz. 14.00

Rekrutacja odbywa się zgodnie z „REGULAMINEM REKRUTACJI I UDZIAŁU W RAMACH PROJEKTU PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” (POBIERZ).
Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z ww. Regulaminem oraz złożyć dokumenty aplikacyjne.

Kompletna dokumentacja rekrutacyjna składa się z następujących dokumentów:
Doktoranci:
1) Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektupobierz.
2) Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta.
3) Potwierdzenie z instytucji przyjmującej doktoranta (tzw. Letter of Acceptance – pobierz), potwierdzenie rejestracji na konferencję, potwierdzenie rejestracji na szkołę letnią, potwierdzenie rejestracji na kongres – jeśli dotyczy.
4) Podstawowe informacje o konferencji (tematyce, wykładach plenarnych, komitecie naukowym/organizacyjnym, itp.) oraz jej programie – jeśli rekrutacja na ww. krótką formę wsparcia nie jest jeszcze otwarta w momencie odbywania się procesu rekrutacyjnego do projektu.
5) Plan pobytu i badańpobierz.
6) Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (np. zewnętrzny certyfikat językowy, zaświadczenie z Centrum Języków Obcych lub inny dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2).
Kadra akademicka:
1) Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu pobierz.
2) Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.
3) Potwierdzenie z instytucji przyjmującej doktoranta (tzw. Letter of Acceptance – pobierz), potwierdzenie rejestracji na konferencję, potwierdzenie rejestracji na szkołę letnią, potwierdzenie rejestracji na kongres – jeśli dotyczy.
4) Podstawowe informacje o konferencji (tematyce, wykładach plenarnych, komitecie naukowym/organizacyjnym, itp.) oraz jej programie – jeśli rekrutacja na ww. krótką formę wsparcia nie jest jeszcze otwarta w momencie odbywania się procesu rekrutacyjnego do projektu.
5) Plan pobytu i badańpobierz.
6) Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (np. zewnętrzny certyfikat językowy, zaświadczenie z Centrum Języków Obcych lub inny dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2).

Oryginały podpisanych dokumentów należy przekazać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Centrum Nauki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, z dopiskiem „Projekt PROM – NAWA” w terminie do 31.01.2020 r. do godz. 14.00.
 

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:
Aleksandra Jezierska – tel. 081 445 66 78, e-mail:
Katarzyna Ruczkowska – tel. 081 445 66 78, e-mail: