Komunikat w sprawie organizacji pracy na Uczelni

 Lublin, dnia 26 kwietnia 2020 r.

R- 0137/54/2020

Komunikat
W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 741) od 4 maja br. cofam upoważnienie udzielone kierownikom jednostek organizacyjnych do zlecania pracy zdalnej pracownikom administracji i obsługi, inżynieryjno-technicznym i naukowo-technicznym.
Jednocześnie przypominam, że nadal obowiązuje zarządzenie nr 36 Rektora z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania w 2020 r. zaległych urlopów wypoczynkowych pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz zasady przesuwania planowanych urlopów wypoczynkowych zawarte w komunikacie z 4 kwietnia 2020 r.
 
Wobec powyższego pracownicy administracji i obsługi oraz pracownicy inżynieryjno-techniczni i naukowo-techniczni, którzy nie wykorzystują zaległych urlopów lub urlopów wypoczynkowych zgodnie z planem urlopów na 2020 r. od 4 maja świadczyć będą pracę w siedzibie Uczelni lub zamiejscowej jednostki organizacyjnej UP w Lublinie. 
Pracownicy, którym udzielony został urlop zaległy lub urlop planowany, wykorzystują ten urlop zgodnie z kartą urlopową lub przyjętym harmonogramem.
Ustaje natomiast obowiązek sporządzania harmonogramów dyżurów pracowników w siedzibie jednostki.
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk