Komunikat – urlopy zaległe

Rh-k/3/2020 KOMUNIKAT
w sprawie udzielania zaległych urlopów wypoczynkowych pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi

Zgodnie z Zarządzeniem nr 36 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania w 2020 r. zaległych urlopów wypoczynkowych pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Dział Kadr i Płac informuje, że: wszystkim pracownikom inżynieryjno-technicznym, naukowo-technicznym, administracyjnym oraz pracownikom obsługi niezatrudnionym przy obsłudze zwierząt i pilnowaniu mienia, został udzielony cały urlop zaległy, począwszy od dnia 16 kwietnia 2020 r.

Kierownicy jednostek proszeni są o poinformowanie podległych pracowników o udzieleniu urlopu zaległego.

Karty urlopowe wystawione w/w pracownikom przez Dział Kadr i Płac, określające okres udzielonego pracownikowi urlopu zaległego, zostaną przesłane drogą elektroniczną do kierowników jednostek organizacyjnych.

Kierownik jednostki, w uzasadnionych przypadkach, może wnioskować o przesunięcie udzielonego pracownikowi urlopu, przesyłając drogą elektroniczną:
– do Kanclerza /administracja i obsługa/ lub
– do Prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni /pracownicy inżynieryjno-techniczni i naukowo-techniczni/

wniosek o przesunięcie urlopu, nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem okresu, w którym obecność pracownika jest niezbędna. Decyzja Kanclerza lub Prorektora będzie przesłana drogą elektroniczną – informacją zwrotną do kierownika jednostki oraz do widomości Biura Kadr.

Pracownicy, którzy nie posiadają urlopów zaległych oraz powracający po zakończeniu korzystania z udzielonego urlopu zaległego, mają obowiązek świadczyć pracę na zasadach określonych w komunikatach Rektora UP z dn. 16 marca, 23 marca i 2 kwietnia 2020 r.

Mgr inż. Barbara Radko
Koordynator Biura Kadr
tel. 81 445 66 09

 

Lublin, 15.04.2020 r.