Nabór 2019 w Programie PROM – zapraszamy doktorantów i kadrę akademicką do zgłaszania udziału w projekcie wymiany międzynarodowej (NAWA)

Centrum Nauki poszukuje doktorantów i kadrę akademicką Naszej Uczelni do udziału w projekcie przygotowywanym w ramach Programu PROM.

Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej sfinansuje wybrane projekty uczelni oraz podmiotów prowadzących szkołę doktorską (instytucje prowadzące kształcenie doktorantów) oferujące stypendia na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.

Projekty te muszą obejmować zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski.

Program kierowany jest w głównej mierze do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu. Dodatkowo, w projektach mogą brać udział przedstawiciele kadry akademickiej – osoby będące nauczycielami akademickimi lub pracownicy Wnioskodawcy prowadzący kształcenie doktorantów, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników.

Premiowane będą projekty, w których zachowana zostanie równowaga w liczbie osób przyjeżdżających i wyjeżdżających, jak również projekty oferujące uczestnictwo w wymianach stypendialnych osobom, które nie ukończyły 40. roku życia.

Dofiananowane mogą zostać wyjazdy lub przyjazdy związane z tematyką doktoratu lub prowadzoną pracą dydaktyczną i naukową mające na celu:
1) aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk);
2) pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego;
3) udział w szkole letniej/szkole zimowej (zarówno jako słuchacz szkoły, jak i prowadzący zajęcia).Tematyka programu szkoły musi być ściśle związanaz tematyką rozprawy doktorskiej i/lub prowadzonymi badaniami;
4) wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruktury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce;
5) udział w krótkich formach kształcenia tj. kursach, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych, w tym również realizowanych uprzedsiębiorców;
6) udział w szkoleniach (w tym szkoleniach dotyczących przedsiębiorczości lub działalności wdrożeniowej);
7) wykonanie kwerend archiwalnych/ bibliotecznych;
8) udział w spotkaniach brokerskich;
9) prowadzenie zajęć dydaktycznych;
10) udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego;
11) inne krótkie formy kształcenia umożliwiające zwiększenie kompetencji uczestnika projektu.

Planujemy objąć projektem grupę 25 osób, w zależności od zainteresowania.

Zgłoszenia przyjmujemy do 19.04.2019 r.

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy:
Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 81 445 61 35, nr pokoju 464