Komunikat – badania okresowe

 

Komunikat

w sprawie badań okresowych pracowników

 

Dział Kadr i Płac, Biuro Kadr informuje, że Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła regulacje dotyczące badań okresowych pracowników, na podstawie których:

 

1.    Zawiesza się wykonywanie obowiązków w zakresie badań okresowych pracowników.

2.    Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

 

Badania  kontrolne nie są zawieszone. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiczne go, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.

 

W przypadku wątpliwości prosimy kontaktować się z pracownikami Biura Kadr droga elektroniczną .

 

 

KOORDYNATOR

Biura Kadr

mgr inż. Barbara Radko

 

Lublin, 03.04.2020 r.