UP w Lublinie zatrudni pracownika do Biura Zamówień Publicznych na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
zatrudni pracownika do Biura Zamówień Publicznych na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy
 
 
 
Opis stanowiska:
 
1)       samodzielne sporządzanie, prowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane,
 
2)       współpraca z jednostkami organizacyjnymi przy przygotowaniu i prowadzeniu postępowań,
 
3)       opracowywanie  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami,
 
4)       publikacja ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i Biuletynie Zamówień Publicznych,
 
5)       udział w pracach Komisji Przetargowych,
 
6)       ocena ofert pod kątem spełnienia warunków formalno-prawnych stawianych Wykonawcom,
 
7)   przygotowywanie planów, sprawozdań i rejestrów w zakresie zamówień publicznych, monitorowanie zmian w aktach prawa powszechnie obowiązującego w obszarze zamówień publicznych.
 
 
 
Wymagania:
 
1)       wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne),
 
2)       co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w pracy przy samodzielnym przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, w tym umiejętność tworzenia dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego, w tym w formie elektronicznej,
 
3)     znajomość przepisów prawa krajowego i unijnego w zakresie zamówień publicznych tj. ustawy prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań w Biurze,
 
4)       dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego, publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych (Biuletyn Zamówień Publicznych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej).
 
5)       umiejętność dokonywania oceny złożonych ofert pod względem przedmiotowym
i podmiotowym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 
6)       umiejętność organizacji pracy własnej,
 
7)       umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność za wykonywaną pracę i jej wyniki.
 
 
 
Wymagane dokumenty:
 
1)       szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej i realizowanych zadań;
 
2)       kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP w Lublinie     http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/)
 
3)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:
 
„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez UP w Lublinie do celów rekrutacji zgodnie z przepisami RODO z dn. 27.04.2016 r. / data i podpis/”.
 
 
 

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin  Sekretariat Uczelni  z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika ds. zamówień publicznych” do dnia 14.04.2020 r.