Komunikat Rektora w sprawie organizacji pracy

 Lublin, dnia 2 kwietnia 2020 r.

R- 0137/50 /2020
Komunikat
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566 z późn.zm.) od 3 kwietnia br. do odwołania wprowadzam dodatkowe ograniczenia w organizacji pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie z zachowaniem zasad ogłoszonych w komunikatach z dnia 16 i 23 marca br. 
1. Jednostki Uniwersytetu pracują bez przyjmowania interesantów. Korespondencja z jednostkami zewnętrznymi i korespondencja pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Uczelni prowadzona jest w formie elektronicznej, a w przypadku dokumentów, które muszą być przekazywane w formie papierowej – wyłącznie za pośrednictwem Kancelarii Podawczej.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli sprawa wymaga bezpośredniego kontaktu konieczne jest wcześniejsze zdalne uzgodnienie terminu z osobą prowadzącą sprawę.
2. Korespondencję papierową Kancelaria Podawcza odbiera i dostarcza jednostkom dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek) poprzez portiernię w budynku, w którym ma siedzibę jednostka będąca nadawcą/odbiorcą korespondencji.
3. Nieograniczone wejścia do budynku Uczelni, z wyłączeniem Klinik Weterynaryjnych i Ośrodka Jeździeckiego Katedry Hodowli i Użytkowania Koni, mają wyłącznie pracownicy jednostek mających siedzibę w tym budynku. Wejścia pracowników innych jednostek, studentów i osób spoza Uczelni ograniczone są do niezbędnego minimum i wyłącznie po uzgodnieniu z pracownikiem pełniącym dyżur w jednostce, z którą konieczny jest bezpośredni kontakt.
4. Ustalając harmonogram dyżurów w siedzibie jednostki, jeżeli koniecznym jest aby dyżur pełniony był przez więcej niż jednego pracownika, kierownicy zobowiązani są do zachowania wymaganej 1.5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy.
Wszelkie odstępstwa od wprowadzonych zasad dotyczących organizacji pracy możliwe są wyłącznie za zgodą Rektora.
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk