Komunikat Rektora w sprawie przedłużenia organizacji pracy

Lublin, 23 marca 2020 r.

R- 0137/44 /2020

Komunikat

W związku z ogłoszoną na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacją o przedłużeniu zawieszenia do dnia 10 kwietnia br.  zajęć  dydaktycznych prowadzonych w formie stacjonarnej  oraz zobowiązaniem rektorów do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni w tym okresie, przedłużam do odwołania zasady organizacji pracy wprowadzone komunikatem z dnia 16 marca br.  tj.:

– upoważnienie kierowników do podejmowania decyzji dotyczących zlecania pracownikom pracy zdalnej, przy zapewnieniu ciągłości realizacji zadań i co najmniej jednoosobowych dyżurów w siedzibie jednostki oraz zobowiązanie pracowników pracujących zdalnie do pozostawania w dyspozycji kierownika w godzinach pracy;
– ograniczenie przyjęć pacjentów w Klinikach Weterynaryjnych do nagłych przypadków;
– zobowiązanie kierowników rejonów oraz administratorów budynków do zapewnienia właściwych warunków sanitarnych, dozoru mienia i zwierząt.

Ponadto wprowadzam obowiązek:
1)    dokumentowania przez pracownika i kierownika zakresu zadań zleconych w ramach pracy zdalnej oraz ich realizacji;
2)    opracowywania i przesyłania do Biura Kadr tygodniowych harmonogramów dyżurów pełnionych w siedzibie jednostki.

 

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk