Nominacja profesorska dla dr. hab. inż. Sławomira Kociry

Niezmiernie miło nam poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 r. nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych dr. hab. inż. Sławomirowi Kocirze. Jest to pierwsza nominacja profesorska pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w naukach inżynieryjno-technicznych.

 

Profesor Sławomir Kocira związany jest z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie od 1994 r., w którym to rozpoczął studia magisterskie na kierunku technika rolnicza i leśna, specjalność technika komputerowa w inżynierii rolniczej, realizowanym przez Wydział Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie. Po ukończeniu studiów magisterskich w 1999 r. rozpoczął 4-letnie studia doktoranckie na tym samym Wydziale. Studia te zakończył w 2003 r. uzyskując stopień doktora nauk rolniczych, w zakresie inżynierii rolniczej – organizacja i ekonomika mechanizacji rolnictwa. W 2004 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, w Zakładzie Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych, w zakresie inżynierii rolniczej – organizacja i zarządzanie procesami produkcyjnymi, uzyskał na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2014 roku na podstawie monografii „Techniczna i technologiczna modernizacja gospodarstw rodzinnych w procesie wdrażania rolnictwa zrównoważonego” oraz pozostałego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego.

Główne zainteresowania badawcze Profesora obejmują zagadnienia dotyczące: (1) organizacji i ekonomiki mechanizacji gospodarstw rolnych w różnych systemach gospodarowania; (2) wykorzystania technologii informacyjnych w gospodarstwach rolnych i nauczaniu; (3) aplikacji biostymulatorów w uprawie roślin; (4) systemów zarządzania i zapewnienia jakości; (5) modelowania procesów w rolnictwie.

Aktualny dorobek naukowy Profesora obejmuje łącznie 159 pozycji, w tym 101 prac oryginalnych, 2 monografie, 16 rozdziałów w monografiach, 4 publikacje popularnonaukowe, 30 komunikatów naukowych, 3 patenty i 3 wzory użytkowe. W bazie Web of Science Core Collection indeksowanych jest 39 prac oryginalnych, których profesor jest autorem lub współautorem, zaś indeks Hirscha wynosi 10.

Profesor odbył staże w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w: Politechnice Koszalińskiej; Walloon Agricultural Research Centre – CRA-W Gembloux, Belgia; Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja. 

Profesor był kierownikiem zarządzającym jednego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Był głównym wykonawcą w międzynarodowym projekcie realizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i Walloon Agricultural Research Centre – CRA-W w Gembloux, Belgia. Uczestniczył też jako wykonawca w 3 projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub Komitet Badań Naukowych.

Prof. Sławomir Kocira aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych, zarówno w macierzystej Uczelni, jak i poza nią. Jest kierownikiem Zakładu Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przewodniczącym rady programowej kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Pełnił funkcję sekretarza 6 konferencji naukowych, w tym 4 międzynarodowych „Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture” organizowanych przez Katedrę Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Walloon Agricultural Research Centre w Gembloux, Belgia. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, sekretarzem Komitetu Inżynierii Rolniczej przy Polskim Towarzystwie Inżynierii Rolniczej, członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN.
 

 

Profesorowi składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy dlaszych sukcesów!

 

Fot. Jacek Piasecki