Zarządzenie Rektora dotyczące kształcenia zdalnego

Zarządzenie nr 25

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie zdalnego prowadzenia zajęć w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.85) oraz § 47 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w związku z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020  r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz.405), zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

 1. Wprowadza się w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie kształcenia zdalnego.
 2. Celem prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie kształcenia zdalnego należy korzystać ze wszystkich możliwych form komunikacji zdalnej ze studentami, w tym narzędzi informatycznych będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz rekomendowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 2

 

 1. Szczegółowe zasady zdalnego prowadzenia poszczególnych form zajęć oraz sposób ich rozliczenia określą:
 2. 1) dziekani wydziałów,

  2) kierownicy studiów doktoranckich (studiów III stopnia)

  3) dyrektor Szkoły Doktorskiej

  4) kierownicy studiów podyplomowych.

 3. Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych określi szczegółowe zasady zdalnego prowadzenia zajęć z języków obcych. 
 4. Organizację prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie kształcenia zdalnego i obowiązek monitoringu bieżącej realizacji tych zajęć powierza się kierownikom jednostek badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych.
 5. Kontrolę realizacji zajęć prowadzonych w formie zdalnej  sprawują  osoby, o których mowa w ust. 1.

 

§ 3

 

 1. Zajęcia przeprowadzone w formie zdalnej powinny być udokumentowane i na tej podstawie mogą być uznane przez dziekana za zrealizowane.
 2. Zajęcia niezrealizowane w formie zdalnej zostaną odrobione w terminie uzgodnionympomiędzy studentami a prowadzącymi zajęcia, w porozumieniu z kierownikami jednostek i dziekanami wydziałów.

 

§ 4

 

 1. Dziekani zobowiązani są do zamieszczenia informacji dotyczących zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych na stronie internetowej wydziału.
 2. Prowadzący zajęcia są zobowiązani do poinformowania starosty roku/grupy, dla której prowadzą zajęcia o szczegółach przeprowadzenia zajęć zdalnych, a w miarę możliwości do przekazania tej informacji każdemu uczestnikowi zajęć.
 3. Prowadzący zajęcia monitorują udział studentów w zdalnych formach kształcenia.

 

§ 5

 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki.

 

§6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2020 r.

 

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk