Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin

W związku z realizacją przez Gminę Lublin Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin, w załączeniu znajduje się tekst uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. Z 2014 r., poz. 3889).

Przedmiotowy program ma na celu zachęcenie zdolnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych, jak również wzmocnienie intelektualnej elity studenckiej w mieście Lublin.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2019/2020 będą przyjmowane w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, w terminie do 31 marca 2020 r., w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin w pok. nr 114 i pod numerem tel. 81 466 39 82, w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Powyższa uchwała i wzór wniosku, dostępne są na stronie Urzędu Miasta Lublin: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/