Nabór wniosków w konkursach NCN – OPUS, PRELUDIUM, POLS

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło cieszące się największą popularnością dla naukowców konkursy OPUS i PRELUDIUM oraz nowy konkurs POLS – finansowany z funduszy norweskich dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy!

 

 
 
OPUS 19 – konkurs na projekty badawcze skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, w tym również na projekty prowadzone w ramach współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu OPUS 19 znajdą Państwo  TUTAJ
 
PRELUDIUM 19 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora (wnioski mogą składać także studenci, doktoranci). Finansowanie uzależnione jest od okresu trwania projektu i nie może przekraczać odpowiednio – 70 tys. zł dla projektów 12 miesięcznych, 140 tys. zł dla projektów 24 miesięcznych i 210 tys. zł dla projektów 36 miesięcznych.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu PRELUDIUM 19 znajdą Państwo  TUTAJ
 
POLS – konkurs  na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy w polskich organizacjach badawczych lub przedsiębiorstwach. Kierownikiem projektu realizowanego w konkursie POLS może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, który dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkał, nie pracował i nie studiował w Polsce, a także nie kierował projektem badawczym realizowanym w Polsce.
Kategoria wydatków bezpośrednich POLS obejmuje m.in.:
– koszt personelu przydzielonego do projektu;
– koszt wyposażenia;
– diety i diety (dla personelu biorącego udział w projekcie);
– koszt materiałów eksploatacyjnych i dostaw;
– koszty związane z innymi umowami;
– koszty wynikające bezpośrednio z wymagań nałożonych umową projektową dla każdego projektu.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu POLS znajdą Państwo TUTAJ
 
W RAMACH KONKURSÓW:
OPUS, PRELUDIUM wysokość kosztów pośrednich wynosi maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.
POLS – Koszty pośrednie (koszty ogólne) ustala się, stosując stawkę zryczałtowaną w wysokości 25% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych podwykonawstwa i kosztów zasobów udostępnionych przez strony trzecie, które nie są wykorzystywane w siedzibie promotora projektu, a także wsparcie finansowe dla stron trzecich.
 
Uwaga: Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.
Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty 16 czerwca 2020 r. o godz. 16:00. 
 
TERMIN ZGŁASZANIA PRZYGOTOWYWANYCH WNIOSKÓW NA WW. KONKURSY DO CENTRUM NAUKI UPŁYWA 8 CZERWCA 2020 r.
 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w grudniu 2020 r.
 
Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionych konkursach zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:
Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, pokój nr 464