Małe zbiorniki wodne jako ostoja różnorodności biologicznej i wskaźnik zmian klimatu

Osoba do kontaktu: Dr Wojciech Płaska, 81 461 00 61, wewn. 304, 308,

 

Forma zajęć: wykład (45min), warsztaty (45 min)

 

Krótki opis: Tematem warsztatów jest charakterystyka małych zbiorników wodnych jako ostoi różnorodności biologicznej. Omówione zostaną formy antropopresji i wpływ zmian klimatu na tempo degradacji i zanikania małych zbiorników wodnych. Scharakteryzowane zostaną organizmy zasiedlające zbiorniki okresowe, omówione zostaną sposoby kolonizacji małych zbiorników wodnych i sposoby przetrwania w niestabilnych warunkach siedliskowych.

Omówione zostaną różne rodzaje małych zbiorników wodnych. Scharakteryzowane zostaną również organizmy typowe dla siedlisk efemerycznych i znaczenie tych organizmów w różnorodności biologicznej.

 

Czas trwania: 2 x 45min

 

Lokalizacja: ul. Dobrzańskiego 37 s.032

 

Max. liczba osób: 30