Komunikat Rektora w sprawie organizacji pracy

Komunikat

Z uwagi na zagrożenie rozpowszechniania się wirusa COVID-19, na okres od 17 do 25 marca 2020 r. wprowadzam następujące zasady organizacji pracy w jednostkach  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

1) upoważniam kierowników jednostek organizacyjnych do podejmowania decyzji dotyczących zlecania pracownikom pracy zdalnej z zastrzeżeniem, że:
– zapewniona będzie realizacja  zadań wymagających zachowania określonych terminów  wynikających z zawartych umów, przepisów i innych okoliczności obligujących Uczelnię do terminowego działania;
– zapewniony zostanie dyżur co najmniej 1 pracownika w każdym Instytucie, Katedrze, Dziale, Biurze i Zespole;

2) każdy pracownik, któremu zlecona została praca zdalna zobowiązany jest do pozostawania w kontakcie telefonicznym z kierownikiem jednostki w godzinach pracy i w tych godzinach może być wezwany do natychmiastowego stawienia się w siedzibie jednostki,

3) zobowiązuję kierownika Klinik Weterynaryjnych do zapewnienia całodobowego funkcjonowania Klinik i ograniczenia przyjmowania pacjentów do nagłych przypadków;

4) zobowiązuje się kierowników rejonów oraz administratorów budynków do zorganizowania pracy pracowników obsługi w liczbie niezbędnej dla codziennego utrzymania czystości i właściwych warunków sanitarnych w holach, toaletach i innych miejscach przebywania pracowników i studentów oraz dozoru zwierząt i mienia Uniwersytetu.

 

 

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk