Komunikat Rektora dot. funkcjonowania Uczelni

Komunikat Rektora

z dnia 12 marca 2020 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wprowadzam następujące działania mające na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

1) wstrzymuję  do odwołania wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników Uniwersytetu oraz wyjazdy zagraniczne studentów i doktorantów organizowane za pośrednictwem lub przy współudziale Uniwersytetu;

2) odwołuję  planowane przyjazdy do Uniwersytetu studentów, doktorantów i pracowników z zagranicznych uczelni partnerskich i innych instytucji zagranicznych współpracujących z Uniwersytetem;

3) odwołuję wszystkie planowane w terminie do 15 kwietnia br. konferencje, sympozja i inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet, w których przewidziane jest uczestnictwo osób niebędących pracownikami i studentami Uniwersytetu;

4)  wprowadzam ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań o charakterze wewnętrznym, organizowanych przez jednostki Uniwersytetu;

5) wprowadzam zakaz wstępu do domów studenckich osób niebędących mieszkańcami danego domu oraz zakaz kwaterowania nowych osób;

6) do odwołania zamykam dla czytelników Bibliotekę Główną oraz zobowiązuję Dyrektora Biblioteki do zorganizowania pracy w sposób  najpełniej umożliwiający  zdalny dostęp do zasobów;

7) wprowadzam obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów służbowych pracowników, poprzez  jak najszersze zastąpienie korespondencji papierowej korespondencją mailową i kontaktami telefonicznymi;

8) zamykam do odwołania obiekty Centrum Kultury Fizycznej i Sportu;

9) wyłączam Centrum Kongresowego z użytkowania przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu;

10) wstrzymuję zawieranie nowych umów na wynajem pomieszczeń Uniwersytetu;

11) zobowiązuję wszystkich pracowników do niezwłocznego przekazywania drogą mailową lub telefoniczną informacji o podejrzeniu zakażenia wirusem COVID-19; informacje należy przekazać kierownikowi jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony;

12) upoważniam kierowników jednostek organizacyjnych do podejmowania decyzji dotyczących możliwości wykonywania pracy zdalnej przez okres nie dłuższy niż do 14 dni przez pracownika, który:

a) informuje o podejrzeniu zarażenia wirusem COVID-19 w wyniku kontaktu z osoba chora lub podejrzaną o zarażenie wirusem
b) informuje o wystąpieniu objawów charakterystycznych dla zarażenia wirusem COVID-19

13) zobowiązuję kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu do zlecania pracy zdalnej  na okres 14 dni  pracownikom, którzy powrócili z wyjazdu  zagranicznego;

14) obowiązuję kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu do:

a) niezwłocznego przekazywania na  adres mailowy informacji o zgłaszanych przez pracowników podejrzeniach zakażenia wirusem COVID-19;
b) niezwłocznego przekazywania na adres mailowy informacji o zleceniu pracownikowi pracy zdalnej;
c) utrzymywania kontaktów  z pracownikiem wykonującym pracę zdalną i nadzorowania efektów tej pracy;

15)  zobowiązuję  wszystkich studentów i doktorantów do niezwłocznego przekazywania drogą mailową lub telefoniczną  informacji o podejrzeniu zakażenia wirusem COVID-19; informacje powinny być przekazywane przez studentów i uczestników studiów III stopnia  do dziekanatu, a przez uczestników szkoły doktorskiej do Biura Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych.

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk