Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) – stypendia przyjazdowe

 

 

 

 

 

 

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przypominają o:

 

1) możliwości składania wniosków (do 23.04.2020 r.) do programu Polskie Powroty, którego celem jest stworzenie wyróżniającym się polskim naukowcom warunków powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu określa Wnioskodawca. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2020 r. i nie później niż 30 września 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Wymiany Akademickiej.

 

2) możliwości składania wniosków (do 23.04.2020 r.) do programu im. Ulama, którego celem jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze oraz dydaktykę. Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy. Przyjazd w ramach stypendium nie może nastąpić wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. ani później niż 1 września 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Wymiany Akademickiej.