Prof. Urszula Gawlik-Dziki laureatką plebiscytu ”Kobieta na Medal 2020 r.”

Już po raz ósmy Gazeta Wyborcza zorganizowała plebiscyt „Kobiety na Medal”, w którym nagradzane są kobiety odnoszące sukcesy w nauce, sporcie, biznesie, kulturze czy działające w jednostkach samorządu terytorialnego. Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki z Katedry Biochemii i Chemii Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii znalazła się w gronie dziesięciu laureatek plebiscytu. 

 

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

 

Prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki za swoją działalność naukowo-dydaktyczną otrzymała m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jest członkinią Komitetu Nauk o Żywności PAN, Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz członkiem Komisji Ewaluacji Nauki.

Przez prawie dwa tygodnie czytelnicy "Gazety Wyborczej" oraz lubelskie instytucje, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, firmy, spółki, kluby sportowe, urzędy zgłaszali swoje kandydatki. Redakcja w sumie otrzymała kilkadziesiąt zgłoszeń, jednak kapituła "Gazety Wyborczej" mogła nagrodzić jedynie dziesięć pań.

 

Ideą plebiscytu — w słowach redaktora naczelnego lubelskiej GW, Pawła Krysiaka —  jest wyróżnianie kobiet, które swoimi działaniami odważnie i skutecznie zmieniają rzeczywistość. Obecny na uroczystości Prezydent miasta Lublin dr Krzysztof Żuk podkreślił, że jednym z ważnych elementów zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturowego, naukowego i samorządowego są inicjatywy realizowane przez kobiety. 

Podczas uroczystości zostały także wręczone Medale Prezydenta Miasta Lublin zasłużonym lubliniankom. Pełna lista laureatek znajduje się na stronie Gazety Wyborczej. Wszystkim nagrodzonym Paniom składamy serdeczne gratulacje.
 

***

 

Prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki w roku 1994 uzyskała tytuł magistra biologii, specjalność biologia molekularna, na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Biochemii (obecnie Katedra Biochemii i Chemii Żywności) Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie. W październiku 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk rolniczych, specjalność technologia żywności a w roku 2013 stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie Technologia żywności i żywienia, specjalność biochemia żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie.

Dorobek prof. dr hab. Urszuli Gawlik-Dziki obejmuje 227 publikacji w tym 81 prac w pismach posiadających IF. W początkowym okresie swojej działalności zainteresowała się aspektami indukowanej odporności roślin. Następnie uczestniczyła w badaniach dotyczących właściwości koncentratów białkowych otrzymywanych z zielonych części roślin. Równolegle podjęła nową tematykę badawczą związaną z charakterystyką związków fenolowych występujących w żywności pochodzenia roślinnego. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora badania prowadzone przez panią Profesor dotyczyły biochemii żywności i obejmowały:

  • charakterystykę związków fenolowych izolowanych z różnorodnych surowców roślinnych,
  • wpływ wybranych zabiegów technologicznych na poziom i aktywność składników bioaktywnych,
  • biodostępności i potencjalnej aktywności fizjologicznej związków fenolowych.

Jej najważniejsze osiągnięcia po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego obejmują:

  • badania występowania, rodzaju i roli interakcji związków fenolowych z matrycą żywności w kreowaniu potencjału nutraceutycznego produktów fortyfikowanych
  • aplikację analizy izobolograficznej do określania interakcji składników żywności.

Profesor była kierownikiem dwóch projektów Opus finansowanych przez NCN, opiekunem dwóch projektów Preludium, jako wykonawca uczestniczyła w realizacji 6 projektów finansowanych przez NCN, NCBiR, MRiRW.

Prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych Uniwersytetu. Od 2016 roku jest członkiem stałej Komisji Senackiej ds. współpracy z zagranicą oraz Rady Programowej kierunku Technologia Żywności. Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną Profesor otrzymała m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, dyplomy uznania Rektora UP i UMCS w Lublinie, nagrody indywidualne i zespołowe różnych stopni Rektora AR i UP w Lublinie. Profesor jest członkinią Komitetu Nauk o Żywności PAN, Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności a od 2019 także członkinią Komisji Ewaluacji Nauki.
 

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA