Komunikat Rektora w sprawie przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem

Komunikat Rektora
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 6 marca 2020 r.
w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2

1. W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS – CoV – 2 wszelkie wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników do/z krajów wymienionych jako niezalecane w aktualnym Komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego zostają wstrzymane do odwołania ze skutkiem natychmiastowym.

2. Pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powracający z wyjazdów zagranicznych z krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym (aktualne informacje są dostępne na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego), gdzie występuje wzmożona liczba zachorowań spowodowanych koronawirusem, zobowiązani są po powrocie do przebywania przez dwa tygodnie w domu i tam wykonywania swojej pracy lub nauki. O tym fakcie należy powiadomić kierownika właściwej jednostki organizacyjnej drogą elektroniczną (na adres e-mail dostępny na stronie jednostki).

3. Zaleca się, aby w miarę możliwości, wszelkie uroczystości o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz konferencje naukowe zostały przeniesione na inny termin  lub ostatecznie odwołane.

4. Przypomina się, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy skontaktować się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz udać się do właściwego miejscowo oddziału zakaźnego (nie na szpitalny oddział ratunkowy SOR lub do lekarza rodzinnego).

5. Rekomenduje się śledzenie aktualnych komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci/ i stosowanie się do zawartych w nich zaleceń.
 

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk