Projekt “Mistrzowie Dydaktyki”: Rekrutacja studentów na zajęcia Propedeutyka biochemii

Zapraszamy studentów I i II stopnia studiów do udziału w zajęciach prowadzonych metodą tutoringu.

Zajęcia prowadzone będą w semestrze zimowym przez następujących nauczycieli akademickich: dr hab. Witold Kędzierski, prof. uczelni

Szczegółowe kryteria rekrutacyjnenauczyciel akademicki – dr hab. Witold Kędzierski, prof. uczelni:
• Gotowość do pogłębiania wiedzy teoretycznej z obszaru: Propedeutyka biochemii
• Zainteresowanie własnym rozwojem zarówno w aspekcie zawodowym, jak i osobistym.
• Chęć pracy metodą tutoringu.
• Gotowość do prowadzenia obserwacji dydaktycznej.

Wymagania formalne:
– status studenta,
– średnia ocen z semestru letniego 2018/2019,
– wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

O udział w indywidualnym wsparciu mogą ubiegać się studenci wybitnie uzdolnieni lub wymagający dodatkowego wsparcia.


Rekrutacja trwa od dn. 02.10.2019 r. do dn. 07.10.2019 r.

Wymagane dokumenty:

• Formularz zgłoszeniowy.
• Zaświadczenie o średniej ocen z semestru letniego studiów 2018/2019.
• Uzasadnienie chęci uczestnictwa w zajęciach prowadzonych metodą tutoringu.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Centrum Nauki
p. 473, III piętro, do dn. 07.10.2019 r.
Szczegółowe zasady zawarte są w Regulaminie rekrutacji i udziału w zajęciach prowadzonych metodą tutoringu.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Centrum Nauki:

Katarzyna Ruczkowska, mail: ; tel. 81 445 66 78.