Otwarcie konkursu międzynarodowego CEUS-UNISONO

Centrm Nauki informuje, iż otwarto nabór wniosków na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze realizowane przez zespoły z Polski, Austrii, Czech i Słowenii w ramach programu  CEUS, w oparciu o procedurę agencji wiodącej.

Program CEUS jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) wspólnie z agencjami z Austrii Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (zwaną dalej „FWF”), Czech Grantová agentura České republiky (zwaną dalej „GAČR”) i Słowenii Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (zwaną dalej „ARRS”) w oparciu o procedurę agencji wiodącej LAP. W konkursie CEUS-UNISONO rolę agencji wiodącej pełni FWF lub GAČR lub ARRS.

Projekty zgłaszane do konkursu muszą spełniać kryterium badań podstawowych i obejmować badania zaplanowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z krajów uczestniczących w programie CEUS. Badania mogą dotyczyć wszystkich dyscyplin naukowych, a okres ich realizacji może wynosić 24 lub 36 miesięcy, w przypadku współpracy za Austrią – również  48 miesięcy. Realizacja pierwszych projektów rozpocznie się na początku 2021 r.

Nabór wniosków
Wniosek wspólny, zawierający wszystkie dokumenty wraz z załącznikami, musi być przygotowany zgodnie z wymogami agencji wiodącej, obowiązującymi w jej konkursie krajowym otwartym na potrzeby programu CEUS i złożony do agencji wiodącej przez ten zespół badawczy, który jest afiliowany w kraju agencji wiodącej.

Planowane terminy naboru wniosków w 2020 roku w instytucjach partnerskich pełniących rolę agencji wiodących:
  – FWF (Austria): Nabór wniosków w trybie ciągłym od 22 lutego 2020 r.
  – GAČR (Czehy): od 22 lutego –7 kwietnia 2020 r.
  – ARRS (Słowenia): Wrzesień – październik/ listopad 2020 r.
     
UWAGA!

Zgodnie z wymogami NCN, polski zespół badawczy musi złożyć za pośrednictwem systemu informatycznego ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania, dostępnego na stronie https://osf.opi.org.pl) wniosek krajowy, załączając do niego wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną w agencji wiodącej oraz tabelę Comparative CEUS cost sheet, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.
 
Budżet NCN
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCN przeznaczyło budżet w wysokości 20 mln PLN, przy czym budżet polskiej części projektu musi wynosić co najmniej 150 tys. PLN.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NCN.

Kontakt w sprawie konkursu w Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:
Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, nr pokoju 464