Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa JE Abp. Stanisławowi Budzikowi oraz Promocja Doktorów Habilitowanych

23 stycznia 2020 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Abp. Stanisławowi Budzikowi połączona z Promocją Doktorów Habilitowanych.
 

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

Uroczystości przewodniczył JM Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk. Wśród przybyłych na wydarzenie gości obecni byli przedstawiciele ośrodków akademickich, kościołów katolickiego i prawosławnego, przedstawiciele administracji centralnej, władz samorządowych, korpusu dyplomatycznego, organizacji branżowych oraz pracownicy, studenci i absolwenci Uczelni.

 

W słowach powitania JM Rektor podkreślił wyjątkowy charakter wydarzenia, które odbyło się w jubileuszowym 65. roku istnienia Uczelni, oraz wyraził uznanie dla gości honorowych uroczystości: promowanych Doktorów Habilitowanych oraz doktora Honoris Causa.

Promocja Doktorów Habilitowanych to wydarzenie wyjątkowe, które wieńczy kilkuletni okres wytężonej pracy oraz otwiera drzwi do całkowitej samodzielności naukowej. JM Rektor zaznaczył, że to właśnie od Doktorów Habilitowanych w dużej mierze zależy kierunek naukowy, jaki w przyszłości reprezentować będzie Uniwersytet oraz wyraził nadzieję, że przyszłe lata przyniosą wiele sukcesów na arenie akademickiej.

Tym zaszczytnym stopniem naukowym wyróżnionych zostało 19 pracowników. Ich prezentacji dokonał Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni dr hab. Adam Waśko, prof. Uczelni.

 

 

Pracownicy, którzy otrzymali tytuł Doktora Habilitowanego na poszczególnych wydziałach to:

Wydział Agrobioinżynierii: dr hab. Marta Bik-Małodzińska, dr hab. Justyna Bohacz, dr hab. Elżbieta Harasim, dr hab. Jolanta Joniec, dr hab. Adam Kuzdraliński oraz  dr hab. Iwona Mystkowska.

 

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki: dr hab. Wiktor Bojar, dr hab. Wioletta Samolińska oraz dr hab. Izabela Wilk.   

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu: dr hab. Piotr Kiczorowski, dr hab. Izabela Kot, dr hab. Barbara Marcinek oraz dr hab. Mariusz Szmagara.

 

Wydział Inżynierii Produkcji: dr hab. Tomasz Guz, dr hab. Milan Koszel, dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko oraz dr hab. Andrzej Kuranc.    

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii: dr hab. Anna Jakubczyk oraz dr hab. Monika Karaś.

 

 

Po Promocji Doktorów Habilitowanych nastąpił kulminacyjny moment wydarzenia: uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Metropolicie Lubelskiemu JE Abp. Stanisławowi Budzikowi.

JE Abp. Stanisław Budzik jest Metropolitą Lubelskim, Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Sekretarzem Generalnym Konferencji Episkopatu Polski, Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, Przewodniczącym Kościelnej Komisji Konkordatowej oraz członkiem Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść Uchwały Senatu nr 11/2019-2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 29 listopada 2019 r. odczytała Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Halina Buczkowska.

 

Tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie został przyznany JE Abp. Stanisławowi Budzikowi w uznaniu Jego wielkich zasług, a w szczególności jako wybitnemu uczonemu o renomie europejskiej, doskonałemu organizatorowi życia religijnego na Lubelszczyźnie i w Polsce, zaangażowanemu kontynuatorowi pogłębiającemu dziedzictwo swoich lubelskich poprzedników w zakresie dialogu kościoła z przedstawicielami świata kultury, niosącemu wyjątkową pasterską posługę w duchu i prawdzie wobec środowiska akademickiego w tym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz  osobie godnej głębokiego szacunku i wielkiego poważania.

Laudację wygłosił Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, promotor doktoratu.

 

Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wygłosił wykład pt. «„Rzeczy ukryte od założenia świata”. Mechanizm kozła ofiarnego według René Girarda.»

 

 

 

W wykładzie Abp. Stanisław Budzik przybliżył założenia René Girarda przedstawione w książce „Rzeczy ukryte od założenia świata”, w której antropolog nakreślił hipotezę kozła ofiarnego, która znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach wiedzy o człowieku i społeczeństwie oraz opisuje mechanizmy powstawania religii.

Mechanizm kozła ofiarnego polega na tym, iż w momencie kryzysu grupa społeczna – by powrócić do stanu równowagi – obiera sobie ofiarę, która staje się obiektem zbiorowej agresji całej grupy. René Girard jest zdania, że mechanizm ten jest źródłem wszelkich religii.

Przemyślenia antropologa nie są zdolne wyrazić wszystkich aspektów chrześcijańskiej wizji człowieka, jednak przyczyniły się do ogólnoświatowej dyskusji oraz otworzenia nowych perspektyw dla dialogu interdyscyplinarnego.

 


 

Za oprawę wokalną uroczystości odpowiadał Chór Akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierownictwem prof. Zofii Bernatowicz, a jej zakończenie uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Przyrodniczego „Jawor” pod kierownictwem Zbigniewa Romanowicza.

 

Uroczystość prowadziła Rzecznik Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie mgr Iwona Pachcińska.

 

 

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA

Relacje w mediach: 

TVP 3 LUBLIN, "Panorama Lubelska", godz. 8:30, czas od 00:18

                     "Panorama Lubelska", godz. 21:30, czas od 08:59

"Radio Lublin", 23.02.2020 r.

"Dziennik Wschodni",  23.01.2020 r.

"Kurier Lubelski", 23.01.2020 r.

"Gość Lubelski", 23.01.2020 r.

"Niedziela", 23.01.2020 r.

portal deon.pl,  23.01.2020 r.

portal lubelski.pl, 23.01.2020 r.

portal eKAI, 23.01.2020 r.