Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN pt. „Polifenole obecne w żywności jako modulatory peroksydazy tarczycowej (TPO) o wielokierunkowej aktywności biologicznej – połączone badania in vitro i in silico”


Nazwa Jednostki: Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ9

Wymagania:

 1. Status doktoranta, uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych w dyscyplinie technologia żywności i żywienie.
 2. Aktywność naukowa.
 3. Doświadczenie w pracy w laboratorium.
 4. Umiejętności prowadzenia analiz laboratoryjnych z zakresu enzymologii i biochemii żywności oraz znajomość podstaw analizy izobolograficznej udokumentowana publikacjami naukowymi.
 5. Dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excell.
 6. Znajomość języka angielskiego, umożliwiająca wygłaszanie seminariów i przygotowywanie publikacji naukowych.
 7. Zainteresowanie tematyką dietoprewencji i dietoterapii chorób cywilizacyjnych.
 8. Silna motywacja do prowadzenia badań naukowych związanych z tematyką projektu.

Opis zadań

 1. Izolowanie TPO z tarczycy świńskiej. Analiza wpływu wybranych związków chemicznych i ekstraktów z wybranych roślin jadalnych na aktywność TPO.
 2. Przygotowanie ekstraktów z surowców roślinnych (ekstraktów chemicznych, ekstraktów buforowych i ekstraktów po trawieniu in vitro).
 3. Oznaczanie aktywności przeciwutleniającej czystych wzorców chemicznych i ekstraktów z wybranych planów jadalnych. Określenie ich interakcji za pomocą analizy izobolograficznej.

 
Termin składania ofert do: 03 luty 2020 r. do godz. 14:30
Forma składania ofert: e-mail na adres: ; temat wiadomości: OPUS 2019/33/B/NZ9/02186
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do: 07 luty 2020 r.

Warunki zatrudnienia:

 1. Stypendium w wysokości: 3 200 PLN/miesięcznie.
 2. Okres: 36 miesięcy.
 3. Planowane rozpoczęcie pracy w ramach projektu: marzec 2020 r.

Wymagane dokumenty:
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do prof. dr hab. Urszuli Gawlik-Dziki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin.
 2. Życiorys (CV).
 3. Potwierdzenie statusu uczestnika studiów doktoranckich.
 4. Informacja o dorobku naukowym, w tym wykaz publikacji w renomowanych czasopismach naukowych.
 5. Wykaz osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych: stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe, udział w warsztatach, szkoleniach i projektach badawczych.
 6. Dokumenty potwierdzające kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie.
 7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych według wzorów:

Klauzula informacyjna:
Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą przy ul. Akademickiej 13, 20- 950 Lublin.
Dane osobowe Pani/ Pana przetwarzane są przez ADO w celu realizacji umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu   Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016    r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne   rozporządzenie o ochronie danych).
Pani/ Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Dane osobowe przekazane Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie nie są udostępniane, sprzedawane     ani użyczane innym podmiotom chyba, że dzieje się to w przypadku: wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
Pani/ Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000”.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).
Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

Wyniki konkursu zostaną przekazane drogą e-mail na adres zwrotny ze zgłoszenia.
Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.