Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski z wizytą w Senegalu

Uprzejmie informujemy, że w dniach 18-20 grudnia 2019 r. prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski – kierownik Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji UP w Lublinie, wspólnie z dwoma innymi naukowcami z Polski, przebywał w Dakarze w Senegalu na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
 
Przedstawiciele trzech polskich uniwersytetów, dwóch firm z Polski oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych spotkali się z panią Margaretą Kassanganą – Ambasador RP w Dakarze, na którym omówiono warunki współpracy między Polską a Senegalem w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań z zakresu gospodarki wodnej opracowanych na polskich uczelniach. 
 
 
 
Delegacja z Polski odwiedziła miejską oczyszczalnię ścieków w Cambérène, która oczyszcza około 20 000 m3/d ścieków dowożonych i dopływających kanalizacją z części Dakaru. Podobnie jak w większości tego typu obiektów w Polsce i na świecie, tutaj również jest wykorzystywana technologia oczyszczania ścieków w oparciu o osad czynny. Obecnie obiekt ten jest w fazie rozbudowy. Po modernizacji powinien oczyszczać około 90 000 m3/d ścieków, czyli prawie 2-krotnie więcej, niż obiekt w Hajdowie, który oczyszcza ścieki pochodzące z Lublina i okolic. Podczas wizyty w oczyszczalni przedstawieciele polskich firm zaproponowali rozwiązania technologiczne, które mogłyby zoptymalizować jej pracę w zakresie poprawy efektów oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych.
 
 
W gminie Thiaroye odbyło się spotkanie z merem i mieszkańcami miasta, podczas którego zapoznano się z głównymi problemami związanymi z zaopatrzeniem w wodę i zagospodarowaniem ścieków. Podczas spotkania mer poinformował, że mieszkańcy mają problem z zalewaniem miasta przez wody opadowe podczas pory deszczowej oraz z dostępem do czystej wody. Woda jest tutaj limitowana, a jej zużycie wynosi średnio 20 litrów na mieszkańca na dobę. Kolejny problem stanowi zagospodarowanie ścieków i odpadów. W mieście brakuje właściwie wykonanego systemu kanalizacji, a ścieki wylewane są do zbiorników bezodpływowych, skąd trafiają na okoliczne wylewisko porośnięte pałką wodną, które stanowi jednocześnie zbiornik retencyjny na wody opadowe w porze wilgotnej. Najczęściej jednak ścieki są wylewane bezpośrednio przed domami na piaszczyste drogi, co jest jedną z przyczyn wielu chorób – m.in. malarii i cholery, które dotykają mieszkańców tego regionu świata. Po spotkaniu prof. Krzysztof Jóźwiakowski zaproponował rozwiązanie istniejącego problemu poprzez budowę hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków, która zapewniłaby wysokoefektywne oczyszczanie ścieków i poprawę warunków życia miejscowej ludności.
 
 
 
 
 
 *      *      *      *      *
W Ministerstwie ds. Wody i Sanitacji w Dakarze odbyły się dwudniowe warsztaty pt. „Bezpieczeństwo wodne: główne wyzwanie dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Polityka wodna i zarządzanie w Senegalu”, które miały na celu ocenę najnowszego stanu wiedzy, określenie możliwości wspólnych działań w zakresie zabezpieczenia wody na potrzeby ludności i rozwoju gospodarki Senegalu, jak również wymianę doświadczeń, pozwalających na przygotowanie IX Światowego Forum Wody, które Senegal i Światowa Rada Wody organizują w Dakarze w dniach 22–27 marca 2021 r.
 
Podczas pierwszego dnia warsztatów problemy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w Senegalu prezentowali przedstawiciele Ministerstwa ds. Wody i Sanitacji w Dakarze oraz różnych instytucji zajmujących się polityką wodną i problemami zaopatrzenia w wodę w Senegalu. Ponadto swoje prezentacje przedstawili przedstawiciele: Departamentu Współpracy Gospodarczej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski; Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD); Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Polski oraz Francuskiej Agencji Rozwoju. Podczas drugiego dnia warsztatów swoje doświadczenia dotyczące wdrażania innowacyjnych rozwiązań z zakresu gospodarki wodnej i wodno-ściekowej prezentowali naukowcy z Polski: prof. Krzysztof Jóźwiakowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie); prof. Jean Diatta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) oraz dr Wiesław Ptach (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), jak również przedstawiciele firm PROTE i Symbiona S.A. Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski przedstawił prezentację pt. Possibilities of application of hybrid constructed wetlands to highly effective wastewater treatment, podczas której omówił dotychczasowe doświadczenia pracowników Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji dotyczące wdrażania systemów hydrofitowych w Polsce oraz przedstawił możliwości zastosowania tych systemów w Senegalu.
 
 
 
 
 
 
Podczas podsumowania warsztatów przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Ministerstwa ds. Wody i Sanitacji w Dakarze oraz naukowcy z polskich uczelni i firm zadeklarowali chęć przyszłej współpracy w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań z zakresu gospodarki wodnej i wodno-ściekowej w Senegalu oraz udziału w IX Światowym Forum Wody, które Senegal i Światowa Rada Wody organizują w Dakarze w dniach 22–27 marca 2021 r.
 
 
W warsztatach wzięło udział około 50 osób reprezentujących władze publiczne z Senegalu, podmioty zajmujące się polityką wodną, miasta i związki gmin, operatorów usług wodnych i sanitarnych, międzynarodowych darczyńców i agencje współpracy, a w szczególności Bank Światowy, Francuską Agencję Rozwoju oraz organizacje społeczne i stowarzyszenia związane z ochroną środowiska.