Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków na projekty aplikacyjne w ramach działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach konkursu dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Projekty mogą obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe.

Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego w terminie od 3 lutego do 3 kwietnia 2020 r.

 
Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi przynajmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Liderem może być zarówno jednostka naukowa jak i przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów.


Wartość projektu:
od 1 mln PLN do 50 mln euro.

Poziom dofinansowania jednostek naukowych: do 100% kosztów kwalifikowalnych


Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem konkursu znajdują się na stronie NCBR
: www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-24142019-projekty-aplikacyjne/