Nominacja profesorska dla dr hab. Małgorzaty Kwiecień

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w dniu 28 listopada 2019 r. wręczył nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych osób znalazła się dr hab. Małgorzata Kwiecień, która otrzymała tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. 

 

Profesor Małgorzata Kwiecień, jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie od 1989 r. Studia wyższe na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Lublinie, ukończyła w 1989 r. i rozpoczęła pracę jako asystent w Instytucie Żywienia i Higieny Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki, specjalność – zootechnika uzyskała w 1998 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Efektywność zróżnicowanych dawek wapnia, fosforu i sodu w żywieniu kurcząt rzeźnych w procesach kostnienia” i awansowała na stanowisko adiunkta w Instytucie Żywienia Zwierząt (obecnie Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii). Na podstawie oceny dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego oraz rozprawy habilitacyjnej pt.: „Wpływ formy i poziomu miedzi i żelaza w paszy na wyniki odchowu oraz wybrane wskaźniki metaboliczne kurcząt brojlerów”, w 2012 r., uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki, specjalność – żywienie zwierząt. W 2018 r., na wniosek Rady Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, została zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Postanowieniem z dnia 1 października 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Jej tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. 

 

 

fot. Kancelaria Prezydenta 

 

Wiodącym kierunkiem działalności naukowej Profesor Małgorzaty Kwiecień jest problematyka obejmująca zagadnienia dotyczące metabolicznych i środowiskowych uwarunkowań procesów wzrostu i rozwoju organizmu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem układu kostnego. Głównym kierunkiem badań jest metabolizm elementów mineralnych. Ponadto zajmuje się oceną wpływu różnych pasz i dodatków paszowych na wyniki produkcyjne i status zdrowotny zwierząt, oceną analizy składników odżywczych i mineralnych w żywieniu człowieka (zarówno żywienia dzieci, młodzieży, osób dorosłych, czy ludzi starszych), oraz oceną chelatów nowej generacji – glicynowych, nie tylko na efekty produkcyjne, wzrost, skład chemiczny tkanek konsumpcyjnych, a szczególnie w aspekcie ich wpływu na wzrost i rozwój układu kostno-szkieletowego oraz określenie takiego poziomu dodatku poszczególnych mikroelementów, który przy zapewnieniu optymalnego wzrostu pozwoli na zminimalizowanie ich wydalania do środowiska.

 

 

Profesor Małgorzata Kwiecień realizuje swoje prace badawcze współpracując z innymi jednostkami naukowymi, m.in. State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medical Products and Feed Additives we Lwowie, Instytutem Zootechniki, Państwowym Instytutem Badawczym w Balicach k. Krakowa, Katedrą i Kliniką Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Zakładem Anatomii Porównawczej i Antropologii UMCS w Lublinie, Katedrą Fizyki Stosowanej Politechniki Lubelskiej oraz jednostkami macierzystej Uczelni, m.in. Katedrą Biochemii i Fizjologii Zwierząt UP w Lublinie, Katedrą Epizootiologii i Kliniką Chorób Zakaźnych, Katedrą Fizyki UP w Lublinie oraz Instytutem Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej UP w Lublinie.

 

 

 

Jako nauczyciel akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Profesor Małgorzata Kwiecień bierze udział w procesie dydaktycznym prowadząc zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na różnych kierunkach. W czasie swojej pracy pełniła obowiązki opiekuna studentów na kierunku Zootechnika, z roczników 1997-2002. Pod jej opieką naukową wykonano 73 prace dyplomowe, w tym 38 magisterskich, 31 inżynierskich oraz 4 licencjackie, realizowanych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Przygotowała ogółem 85 recenzji prac dyplomowych (40 magisterskich, 35 inżynierskich i 10 licencjackich). Była promotorem jednego zakończonego i jest jednego otwartego przewodu doktorskiego. Wykonała 1 recenzję rozprawy habilitacyjnej oraz 2 rozpraw doktorskich.

W okresie pracy w macierzystej uczelni uczestniczyła jako kierownik lub wykonawca w realizacji 3 projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów organizowanych przez NCN i NCBR, oraz w Projekcie BIOSTRATEG. 

Na prośbę polskich i zagranicznych redakcji czasopism naukowych wykonała ogółem 55 recenzji artykułów badawczych i przeglądowych, w tym 35 dla czasopism indeksowanych przez JCR.

Dotychczasowy autorski lub współautorski dorobek naukowy Profesor Małgorzaty Kwiecień obejmuje łącznie 214 pozycji, w tym 134 stanowią oryginalne prace twórcze badawcze i przeglądowe. W czasopismach z listy JCR opublikowałam 69 artykułów, w pozostałych recenzowanych czasopismach naukowych – 65 publikacji. Jest autorką 1 monografii naukowej i 2 rozdziałów w monografiach. Ponadto z jej udziałem opublikowano 10 artykułów popularnonaukowych, 72 komunikatów konferencyjnych oraz 8 innych opracowań. Łączna punktacja za dorobek naukowy wynosi 2374 pkt. Wartość wskaźników bibliometrycznych wynosi: sumaryczny IF = 99,807, łączna liczba cytowań wg bazy Web of Science Core Collection = 373, bez autocytowań 219, a Indeks H = 11.

Pełniła lub pełni funkcje w Uczelni: członek Komisji Egzaminacyjnej ds. Praktyk studenckich na kierunku Zootechnika (od 2003 r.), członek Komisji Egzaminacyjnej na Finale Wojewódzkim Olimpiady „Młodych Producentów Rolnych” (2005, 2008, 2012-2018), sekretarz Zarządu ZNP Pracowników Akademii Rolniczej (1997-2015), jako skarbnik Zarządu ZNP (2016-2018), członek Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, jako przedstawiciel niesamodzielnych nauczycieli akademickich (od 2008) do uzyskania stopnia dr hab. (2012), członek Komisji Senackiej ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (2013-2016), członek Komisji do spraw stypendiów doktoranckich (od 2015), członek Rady Programowej ds. kierunku Hipologia i jeździectwo (od 2016), kierownik kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (2017-2018, 2019-2020), członek Komisji ds. Nauki i Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych (od 2017), koordynator Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki (2017). Ponadto była członkiem komitetów organizacyjnych wielu krajowych i 2 międzynarodowych konferencji naukowych.

Jest członkiem Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA (od 2015) i członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2014). 

W okresie pracy na uczelni za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne otrzymała: Dyplom Uznania Rektora UP w Lublinie (2007-2009) i Dyplom Uznania Rektora UP w Lublinie (2012), nagrodę indywidualną I° Rektora UP w Lublinie (2009-2010), nagrodę indywidualna II° Rektora UP w Lublinie (2013-2015), nagrodę zespołową III° Rektora AR w Lublinie (2006-2007) i nagrodę zespołową III° Rektora UP w Lublinie (2014-2016). W roku 2010 otrzymała Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, a w 2019 Medal Komisji Edukacji Narodowej.