Nominacja profesorska dla dr hab. Andrzeja Junkuszewa

Dnia 28 listopada 2019 roku Prezydent RP Andrzej Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorskie. Wśród wyróżnionych naukowców jest prof. dr hab. Andrzej Junkuszew z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  

 

Prof. dr hab. Andrzej Junkuszew ukończył studia na Wydziale Zootechniki Akademii Rolniczej w Lublinie w 1996 r. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dziedzinie zootechniki, specjalność hodowla owiec i kóz, Rada Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie nadała mu w 2003 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania jakości jagnięciny ze szczególnym uwzględnieniem kwasów tłuszczowych”. W roku 2011 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki – hodowla owiec i kóz na podstawie rozprawy pt „Wzrost i wartość rzeźna jagniąt pochodzących ze stada zakażonego wirusem maedi- visna” Postanowieniem z  dnia 1 października 2019  r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.
Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1996  r. w  Katedrze Hodowli Owiec Kóz na stanowisku asystenta. W 2003 r. awansował na stanowisko adiunkta, a w 2018 r. profesora nadzwyczajnego UP. Prof. dr hab. Andrzej Junkuszew w 2002 roku w ramach stypendium Marii Curie prowadził badania w Bundesanstalt für Alpenländische Landwirtschaft (BAL) Gumpenstein Austria. Doskonaląc swoje umiejętności brał także udział w wielu stażach, wizytach studyjnych oraz konferencjach i warsztatach naukowych w Polsce i zagranicą m.in. w Austrii, Republice Czeskiej, Islandii, Słowacji, Niemczech, Włoszech a także Chinach, Japonii oraz Maroku.
 
fot. Anna Junkuszew
 
W ramach współpracy prowadził badania razem z wieloma ośrodkami naukowymi w naszym kraju, a także ściśle współpracował z ośrodkami zagranicznymi m.in.  Bundesanstalt für Alpenländische Landwirtschaft Gumpenstein Austria, Slovak University of Agriculture in Nitra, National Agricultural and Food Centre, Research Institute for Animal Production Nitra, Slovak Republic, Institute of Animal Science, Prague, Czech Republic, Czech University of Life Sciences in Prague, Czech Republic, Mendel University Brno, Czech Republic, NEOVIA (InVivo) Research and Development Division, France, Universidade Vila Real, Portugal, Agricultural University of Iceland, Hvanneyri, Iceland
Wymiernym rezultatem w/w współpracy z ośrodkami zagranicznymi jest szereg publikacji prac naukowych, monografii oraz doniesień na konferencje. Istotnym efektem tych działań jest też wspólna organizacja konferencji naukowych, warsztatów dla pracowników nauki, studentów oraz szeregu szkoleń dla szeroko rozumianej praktyki rolniczej.
Prof. dr hab. Andrzej Junkuszew uczestniczył w realizacji 8 krajowych oraz 2 komercyjnych  projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów organizowanych przez KBN, NCN, MRiRW,  NCBiR oraz finansowanych ze źródeł komercyjnych, a także był współwykonawcą projektu finansowanego w ramach projektu EU Mountrain pt. „Computer tomography and ultrasound measurement as methods for prediction body composition of lambs”.
Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie 203 publikacje, w tym 82 oryginalne prace twórcze z czego 48 znajduje się na liście JCR.
Profesor był recenzentem kilkudziesięciu prac naukowych publikowanych w czasopismach międzynarodowych posiadających Impact Factor, publikacji z listy B MNiSW, oraz sprawozdań końcowych z celów szczegółowych zadań jednostek naukowych. Jest promotorem 3 zakończonych przewodów doktorskich. Pełnił funkcję recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym, przewodach doktorskich oraz członka w komisjach w postępowaniach habilitacyjnych. Dowodem uznania było powierzenie obowiązków recenzenta w przewodzie doktorskim realizowanym w Czech University of Life Sciences Prague (Czechy). Pełnił wielokrotnie funkcję członka komitetu naukowego podczas międzynarodowych konferencji organizowanych w kraju i zagranicą.
 
 
fot. Kancelaria Prezydenta
 
Praca badawcza i dorobek naukowy Profesora można uszeregować w następujące grupy tematyczne – przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego: hodowlane i produkcyjne wykorzystanie krzyżowania międzyrasowego owiec,  wykorzystanie instrumentalnych metod w przyżyciowej ocenie małych przeżuwaczy, ocena wpływu wybranych czynników na jakość surowców pochodzących od małych przeżuwaczy oraz modyfikacja ich składu chemicznego, fizjologiczna oraz produkcyjna odpowiedź organizmu owiec na zakażenie wirusem maedi-visna, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego:  zootechniczne metody ograniczenia zakażeń SRLV oraz zarażeń pasożytniczych i ich wpływ na produkcyjność w stadach owiec, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie małych przeżuwaczy w ochronie przyrody.
W dotychczasowej pracy prof. dr hab. Andrzej Junkuszew duży nacisk kładzie na współpracę  z sektorem gospodarczym. Współpracuje m.in. z Regionalnymi Związkami Hodowców Owiec i Kóz w Polsce, Republice Czeskiej, Słowacji oraz Austrii, gromadami góralskimi prowadzącymi tradycyjne gospodarstwa szałaśnicze oraz z wieloma firmami  w kraju jak i zagranicą. Profesor w trakcie swojej pracy brał czynny udział w pracach zespołu, którego efektem było  wytworzenie dwóch ras owiec bcp i scp. Zwierzęta te były wielokrotnie nagradzane na krajowych i regionalnych wystawach hodowlanych zwierząt gospodarskich. Stały się też trzonem, wraz z owcą uhruską, utworzenia lokalnej marki „Jagnięcina z Lubelszczyzny”, której profesor jest współautorem. W ramach promocji marki wydawane są cieszące się dużą popularnością materiały reklamowe oraz książki związane  z tematyką regionalną jak i promującą spożywanie mięsa jagnięcego. Jest także redaktorem strony internetowej, a także, realizując swoje kucharskie pasje, współautorem książki dotyczącej przyrządzania jagnięciny. Zainteresowania związane z tradycjami owczarskimi realizuje współpracując m.in. przy organizacji Mistrzostw Górali w Strzyżeniu Owiec odbywających się od kilku lat w czeskiej miejscowości Nydek. Pan prof. dr hab. Andrzej Junkuszew wielokrotnie zapraszany był do prowadzenia wykładów i szkoleń dla praktyki rolniczej zarówno w kraju jak i zagranicą, m.in. w Czeskiej Republice czy Austrii. Pełnił także wielokrotnie funkcję sędziego  na wystawach zwierząt hodowlanych. W życiu prywatnym, oprócz owczarstwa, pasjonuje się kolarstwem, które uprawia w wolnych chwilach.