Nominacja profesorska dla dr hab. Katarzyny Ognik, prof. nadzw. z Katedry Biochemii i Toksykologii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w dniu 6 listopada 2019 r. wręczył nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych osób znalazła się prof. dr hab. Katarzyna Ognik, która otrzymała tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. 

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Profesor Katarzyna Ognik studia wyższe ukończyła w 2002 r. na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt, Akademii Rolniczej w Lublinie, uzyskując dyplom magistra inżyniera Ochrony Środowiska. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki, specjalność hodowla drobiu uzyskała w 2007 r. na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt, Akademii Rolniczej w Lublinie, a stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika, o specjalności biochemia zwierząt i toksykologia otrzymała w 2013 r. na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Działalność naukową rozpoczęła w 2003 r. jako doktorantka studiów doktoranckich w Katedrze Biochemii i Toksykologii, a następnie pracując kolejno na stanowiskach asystenta (2008-2010) oraz adiunkta (2010-2017) w Katedrze Biochemii i Toksykologii na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt (2010-2016), z późniejszą zmianą na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (2016-2017) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W 2017 r. została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Biochemii i Toksykologii na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W latach 2014-2017 pełniła funkcję kierownika Pracowni Biochemii Analitycznej, a od 2017 r. jest kierownikiem Katedry Biochemii i Toksykologii. W 2019 r. została powołana na funkcję dyrektora Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
 
fot. Kancelaria Prezydenta
 
Od początku kariery naukowej, główne zainteresowania badawcze profesor obejmują zagadnienia z zakresu biochemii i immunologii zwierząt, które realizuje prowadząc doświadczenia zarówno na zwierzętach gospodarskich jak i laboratoryjnych. Ważnym osiągnięciem naukowym po uzyskaniu stopnia dr hab. jest modyfikacja i adaptacja metody in vitro, badania wchłaniania jelitowego składników mineralnych oraz ustalenie limitów bezpieczeństwa (NOAEL) stosowania nanocząstek metali srebra, miedzi, cynku w żywieniu brojlerów w oparciu o reakcje odpowiedzi immunologicznej oraz stresu oksydacyjnego.
Profesor Katarzyna Ognik swoje prace badawcze realizuje w ramach różnych zespołów, złożonych z pracowników Katedry Biochemii i Toksykologii, ale także współpracując ze znaczącymi ośrodkami naukowymi w Polsce, w tym m.in. Katedrą Drobiarstwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie, Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Instytutem Zootechniki, Państwowy instytut Badawczy w Balicach/Krakowa, Katedrą Żywienia Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu, Katedrą Anatomii Prawidłowej Człowieka UM w Lublinie oraz z wieloma Katedrami na macierzystym Uniwersytecie. 
 
fot. Marek Ognik
 
Dzięki szeroko zakrojonej współpracy Profesor uczestniczyła w realizacji 6 projektów badawczych, z tego w l była głównym wykonawcą, a w 2 kierownikiem zadania; ponadto l projekt NCN (Opus), w którym jest partnerem konsorcjum, a projekt jest w trakcie realizacji. Wymiernym efektem prowadzonych badań nad suplementacją diet indyków nanocząstkami różnych metali, we współpracy z Katedrą Drobiarstwa UWM Olsztyn w ramach projektu "GUTFEED – innowacyjne żywienie w zrównoważonej produkcji drobiarskiej", jest udział Profesor jako współtwórcy rozwiązania w zgłoszeniu Patentowym. Ponadto współpracuje ze specjalistami z ośrodków zagranicznych European Protein w Baekke w Dani i Katedrze Weterynarii i Nauk o Zwierzętach, Wydział Nauk o Życiu w Kopenhadze Instytutem Kontroli Leków Weterynaryjnych oraz Dodatków Paszowych w Lwowie Katedrą Żywienia Zwierząt w Kownie.
 
Dorobek naukowy Profesor obejmuje łącznie 268 prac, spośród których 102 prace, to oryginale prace twórcze (badawcze i przeglądowe). Dotychczas w czasopismach z listy Journal Citation Report (JCR) ukazało się 98 Jej oryginalnych prac naukowych. Indeks Hirscha w bazie Scopus =11 a w bazie Web of Sciences =9, IF = 111,58, Łączna liczba punktów za publikacje w czasopismach znajdujących się na listach MNiSzW = 3980, a liczba cytowań publikacji – 353 (159 bez auto cytowań).  Profesor wypromowała 2 doktorów (w tym l jako promotor pomocniczy), i jest promotorem w 2 otwartych przewodach doktorskich.
Profesor jest laureatką nagród JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: Zespołowej II stopnia w 2009 r. i w 2012 r. Indywidualnej oraz Dyplomu Uznania Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2014 r. i w 2017 r., 2018 r. i 2019 r. Jako autorka nowatorskich badań dotyczących m. in. wpływu nanocząstek metali na organizm człowieka i zwierząt, jednocześnie odnosząca sukcesy w nauce w 2019 r. Profesor Katarzyna Ognik została laureatką plebiscytu ”Kobieta na Medal” 
Profesor Katarzyna Ognik bardzo aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych, zarówno w macierzystej Uczelni, jak i poza nią: 1) była organizatorem (2017r.) nowego kierunku studiów „Biokosmetologia” na macierzystym Wydziale, 2) była członkiem komitetu organizacyjnego XXVI Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego „Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”, 8-10.09.2014 r. Kazimierz Dolny, organizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 3) była członkiem komitetu organizacyjnego 65-lecia Wydziału oraz Zjazdu Absolwentów Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (18 września 2018 r.), 4) była sekretarzem Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych (2016-2017), 5) pełniła funkcję przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych (2017 – 2019), 6) pełniła funkcję Wydziałowego Koordynatora, do organizacji XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki pod hasłem „Nauka źródłem inspiracji”, 5) pełniła funkcję Uczelnianego Koordynatora, do organizacji XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki pod hasłem „Nauka-między tradycją a współczesnością”. Ponadto Profesor ściśle współpracuje z sektorem gospodarczym: Lohman Animal Health, EW Nutrition Polska Sp. Zoo, European Protein – Denmark, FeedStar –Polska. Na zamówienie ww. podmiotów gospodarczych przygotowała liczne ekspertyzy naukowe oraz karty aplikacji produktu. 
 
Pani profesor Katarzyna Ognik ma uznaną pozycję w świecie naukowym zarówno w kraju, jak i za granicą. Dotychczas była trzykrotnie recenzentem dorobku habilitacyjnego oraz czterokrotnie recenzentem rozpraw doktorskich. Wykonała kilka recenzji sprawozdań z realizacji projektów badawczych, oraz kilkudziesięciu prac naukowych z list A i B MNiSW. Pełniła także funkcję członka komitetu naukowego podczas międzynarodowych sympozjów naukowych organizowanych w kraju i zagranicą.