Uroczystość nadania godności Honorowego Profesora UP w Lublinie prof. dr hab. Teresie Fortunie oraz wręczenie dyplomów ukończenia studiów

 

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
oraz
Dziekan i Kolegium Wydziału
Nauk o Żywności i Biotechnologii

uprzejmie zapraszają na

Uroczystość nadania godności

Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Pani Prof. dr hab. Teresie Fortunie
 

oraz
wręczenia dyplomów ukończenia studiów.

Uroczystość odbędzie się
30 listopada 2019 r. (sobota) o godz. 11.00
w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
ul. Akademicka 15

 

 


 

PROGRAM

 

1. Chór Akademicki: Hymn państwowy

2. Otwarcie uroczystości i powitanie Gości

3. Wystąpienie J M Rektora Prof. dr hab. dr h.c. mult. Zygmunta Litwińczuka

4. Nadanie Prof. dr hab. Teresie Fortunie godności Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

5. Chór Akademicki: Gaude Mater Polonia

6. Wykład Prof. dr hab. Teresy Fortuny pt. „Skrobie modyfikowane jako dodatki do żywności”

7. Wystąpienie Dziekan Wydziału Prof. dr hab. Izabelli Jackowskiej

8. Wręczenie dyplomów ukończenia studiów

9. Wręczenie dyplomów wyróżniającego się absolwenta

10. Wręczenie Honorowej Odznaki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

11. Wręczenie nagród i wyróżnień

12. Wystąpienie przedstawiciela Absolwentów

13. Chór Akademicki: Gaudeamus igitur

14. Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”

 

 


 

 

 

Prof. dr hab. Teresa Fortuna, urodzona 25 maja 1949 roku w Białobrzegach (woj. mazowieckie), jest absolwentką Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym w 1971 roku uzyskała tytuł zawodowy magistra chemii. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęła pracę w Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy), z którą związana była nieprzerwanie przez cały okres aktywności zawodowej. Stopień doktora uzyskała w 1979 roku (Uniwersytet Jagielloński); stopień doktora habilitowanego 1994 r. (Akademia Rolnicza); tytuł profesora nauk rolniczych w 2001r. W latach 2001-2019 była kierownikiem Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności powstałej z przekształcenia utworzonego z Jej inicjatywy w 1996 roku Zakładu, w którym pełniła również funkcję kierownika.

Główny obszar zainteresowań naukowych Profesor T. Fortuny związany jest z badaniem właściwości skrobi różnego pochodzenia botanicznego, pozyskiwania jej nowych form poprzez modyfikacje metodami fizycznymi, chemicznymi i enzymatycznymi, badanie interakcji z innymi składnikami  oraz reologia i sensoryka środków spożywczych. Dorobek publikacyjny obejmuje ponad 400 pozycji w tym 162 oryginalne prace twórcze, 21 rozdziałów w monografiach, 5 skryptów, 1 patent, 19 artykułów przeglądowych, 195 komunikatów na konferencjach naukowych. Prace te publikowane były w renomowanych czasopismach m.in. Food Chemistry, Carbohydrate Polymers, Food Hydrocolloids, Journal of Food Engineering, International Journal of Food Science and Technology, International Journal of Food Properties, European Food Research and Technology, International Journal of Biological Macromolecules, Starch/Starke, International Journal of Food Quality, Polish Journal of Food and Nutrition Science. O ich znaczeniu naukowym świadczy liczba cytowań – 893 i index Hirsha -17.

Prof. dr hab. T. Fortuna odbyła liczne staże naukowe i szkoleniowe głównie w różnych ośrodkach naukowych we Francji. Uczestniczyła w realizacji 18 projektów badawczych, a w dwunastu z nich była kierownikiem. Była promotorem 11 prac doktorskich, 5 osób w kierowanej przez Nią jednostce uzyskało stopień doktora habilitowanego oraz 1 tytuł profesora. Była także opiekunem  89 prac magisterskich i 49 inżynierskich. Jest autorem recenzji 16 wniosków o tytuł naukowy profesora, 17 o stopień naukowy doktora habilitowanego, 24 prac doktorskich i wielu prac magisterskich i inżynierskich. Zrecenzowała również kilkanaście wniosków o projekty badawcze i kilkadziesiąt artykułów naukowych. Prof. dr hab. Teresa Fortuna jest cenionym nauczycielem akademickim – Jej działalność dydaktyczna obejmuje prowadzenie wykładów, seminariów, konwersatoriów, ćwiczeń na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych z analizy i oceny jakości żywności, chemii żywności, technologii węglowodanów, analizy sensorycznej i chemicznej żywności, dodatków do żywności. Prowadziła wykłady i realizowała moduły w ramach programu Tempus. Profesor T. Fortuna posiada w swoim dorobku utworzenie nowych specjalizacji i specjalności oraz opracowanie dla nich programów nauczania, inicjowanie i współorganizowanie nowych kierunków nauczania i studiów podyplomowych, których jest kierownikiem, opiekę i organizowanie krajowych i zagranicznych praktyk studenckich, aktywne uczestnictwo w podnoszeniu poziomu jakości kształcenia w tym w języku angielskim. Jest także zaangażowana w prace Studenckiego Koła Naukowego Technologów Żywności Akademii/Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Prof. dr hab. Teresa Fortuna pełni bądź pełniła liczne funkcje akademickie  – dwie kadencje Dziekana i jedną Prodziekana Wydziału; jest przewodniczącą Senackiej Komisji ds. Analiz i Odwołań, wielokrotnie była przewodniczącą lub członkiem wydziałowych i senackich komisji oraz przedstawicielem rady wydziału do senatu uczelni. Profesor T. Fortuna jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, była przez dwie kadencje członkiem Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie i jedną kadencję członkiem Rady Naukowej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz członkiem Zespołu Ewaluacji Jednostek Naukowych do Spraw Nauk Rolniczych NZ-5. Od 20-lat jest członkiem Komitetu PAN o aktualnej nazwie Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu, oraz członkiem Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU w Krakowie. Jest członkiem rad naukowych czasopism: Potravinarstwo, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, a przez dziesięć lat pełniła funkcję redaktora naukowego Wydawnictwa AR w Krakowie, serii Technologia Żywności. Aktywność prof. dr hab. Teresy Fortuny obejmuję także szeroką działalność organizacyjną  – była przewodniczącą komitetu organizacyjnego Jubileuszu 35- i 40-lecia macierzystego Wydziału, członkiem lub przewodniczącą wielu komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji międzynarodowych i krajowych, współorganizatorem Dni Otartych UR, Chmury Edukacyjnej, Festiwali Nauki, Nocy Naukowców, Małopolskich Targów Żywności, w latach 2008-2016 była współorganizatorem spotkań integracyjnych społeczności akademickiej z przedstawicielami zakładów przemysłu spożywczego. Z inicjatywy prof. dr hab. Teresy Fortuny powołano kapitułę do przyznawania medalu im. Profesora Franciszka Nowotnego „Za Zasługi dla Wydziału Technologii Żywności”.

Prof. dr hab. Teresa Fortuna za wieloletnią pracę naukowo-badawczą, dydaktyczną i wychowawczą jest odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, wyróżniona Medalem Juraja Fandlego, Medalem im. Profesora Franciszka Nowotnego, odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”, nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz wielokrotnie nagrodami JM Rektora Akademii/Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.