Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN pt. „Wyjaśnienie fenomenu naddominowania behawioralnego rodzin pszczelich utrzymywanych na dwóch rodzajach plastrów, o standardowym i o małym rozmiarze komórek”

 

Nazwa Jednostki: Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

  

Wymagania:

 

1 Status doktoranta, uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo.

 

2 Aktywność naukowa.

 

3 Zaawansowane umiejętności prowadzenia gospodarki pasiecznej w ulu korpusowym typu Dadanta w warunkach Lubelszczyzny.

 

4 Umiejętność prowadzenia gospodarki pasiecznej w rodzinach pszczelich, utrzymywanych na dwóch rodzajach plastrów, o standardowym i o małym rozmiarze komórek w ulu korpusowym typu Dadanta.

 

5 Prowadzenie doświadczeń z rodzinami utrzymywanymi na plastrach o małym

i o standardowym rozmiarze komórek.

 

6. Umiejętność prowadzenia laboratoryjnych testów klatkowych z pszczołą miodną.

 

7 Umiejętność pozyskiwania robotnic pszczoły miodnej do oceny aktywności systemów proteolitycznego i antyoksydacyjnego w warunkach rodziny i w laboratoryjnych testach klatkowych, w tym umiejętność pobierania hemolimfy od pszczół.

 

8 Znajomość języka angielskiego, umożliwiająca wygłaszanie seminariów i przygotowywanie publikacji naukowych.

 

9 Zainteresowanie pszczelarstwem w tym gospodarką pasieczną.

 

10. Silna motywacja do prowadzenia badań naukowych związanych z tematyką projektu.

 

  

Opis zadań:

 

1 Prowadzenie rodzin pszczelich zaangażowanych w projekt, utrzymywanych na dwóch rodzajach plastrów, o standardowym i o małym rozmiarze komórek, w ulach korpusowych typu Dadanta.

 

2 Pozyskanie robotnic do oceny aktywności systemów proteolitycznego 

i antyoksydacyjnego w warunkach rodziny i w laboratoryjnych testach klatkowych oraz do oceny stopnia rozwoju gruczołów gardzielowych.

 

3 Określenie długości życia robotnic w laboratoryjnych testach klatkowych.

 

4 Asystowanie w badaniach prowadzonych przez pozostałych wykonawców projektu.

 

 

 

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

 

Termin składania ofert do: 20 listopada 2019 r. do godz. 14:30

 

Forma składania ofert: e-mail na adres: ; temat wiadomości: OPUS 2018/31/B/HZ9/02480

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do: 29 listopada 2019 r.

 

Warunki zatrudnienia:

 

1 Stypendium w wysokości: 1500 PLN/miesięcznie.

 

2 Okres: 30 miesięcy.

 

3 Planowane rozpoczęcie pracy w ramach projektu: 01.01.2020 r.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 

1 Podanie skierowane do dr. hab. Krzysztofa Olszewskiego prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.

 

2 Życiorys (CV).

 

3 Potwierdzenie statusu uczestnika studiów doktoranckich.

 

4 Informacja o dorobku naukowym, w tym wykaz publikacji w renomowanych czasopismach naukowych.

 

5 Wykaz osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych: stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe, udział w warsztatach, szkoleniach i projektach badawczych.

 

6 Dokumenty potwierdzające kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie.

 

7 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych według wzorów:

 

 

 

Klauzula informacyjna:

 

Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

z siedzibą przy ul. Akademickiej 13, 20- 950 Lublin.

 

Dane osobowe Pani/ Pana przetwarzane są przez ADO w celu realizacji umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

Pani/ Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Dane osobowe przekazane Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom chyba, że dzieje się to w przypadku: wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

 

Pani/ Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

  

Klauzula zgody:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 

24 maja 2018 r., poz. 1000”.

 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.).

 

 

Wyniki konkursu zostaną przekazane drogą e-mail na adres zwrotny ze zgłoszenia.

 

Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn