Wyjazd terenowy studentów Wydziału Biologii Środowiskowej

Zajęcia terenowe studentów Wydziału Biologii Środowiskowej w Roztoczańskim Parku Narodowym finansowane w ramach funduszy europejskich „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” nr  POWR.03.05.00-00-Z232/17


 

Dzięki realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” studenci III roku kierunku Biologia i III roku kierunku Ochrona Środowiska wzięli udział w jesiennych zajęciach terenowych, które odbyły się 28 i 29 października 2019 r. w Roztoczańskim Parku Narodowym. 

 

 

Program wyjazdu obejmował zarówno zajęcia teoretyczne, dotyczące przede wszystkim zagadnień związanych z ochroną przyrody, jak i praktyczne, polegające na obserwacji oraz poznawaniu specyfiki funkcjonowania ekosystemów wodnych i lądowych Roztocza.

 

 

Uczestnicy wyjazdu mieli okazję odwiedzić Bazową Stację Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Roztocze działającą w strukturze Roztoczańskiego Parku Narodowego, gdzie poznali m.in. zasady prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych, monitoringu hydrologicznego, monitoringu atmosfery oraz monitoringu ekosystemów leśnych realizowanych na terenie RPN. W rejonie Bukowej Góry studenci obserwowali najbardziej charakterystyczne dla tego terenu zbiorowiska roślinne i typy krajobrazu. Poznali także główne zagrożenia dla funkcjonowania ekosystemów lądowych Parku, ich przyczyny oraz możliwości prowadzenia działań ochrony czynnej.

 

 

Wędrówka ścieżką przyrodniczą po wydmie do Stawów Echo sprzyjała podjęciu tematu wpływu zmian klimatycznych na obniżenie poziomu wód gruntowych i powierzchniowych. Studenci poznali zespoły makrofitów, fitoplanktonu, zooplanktonu i ryb ekosystemów wodnych RPN. Natomiast w Rezerwacie Przyrody „Czartowe Pole”  odbyły się zajęcia praktyczne polegające na oznaczaniu zespołów roślinnych oraz fauny bezkręgowej rzeki Sopot.

 

 

Kolejny dzień pobytu obejmował wizytę w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego. Miała ona na celu poznanie działalności edukacyjnej prowadzonej w Parku. Studenci wysłuchali wykładu i obejrzeli film na temat walorów przyrodniczych i kulturowych RPN.

 

Piękna, jak na tę porę roku pogoda oraz pozytywne nastawienie uczestników ostatecznie przesądziły o wyjątkowej atmosferze w jakiej odbyły się zajęcia. Tylko w terenie można wykorzystać wszystkie zmysły do poznawania przyrody, dlatego zajęcia uznajemy za udane pod każdym względem, naukowym i nie tylko.

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]