Godziny rektorskie 31 października 2019 r.

K O M U N I K A T

Ogłaszam godziny rektorskie

wolne od zajęć dydaktycznych

dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

w dniu 31 października 2019 r.
Rektor
/-/ Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk