Mistrzowie Dydaktyki: Rekrutacja studentów!

Zapraszamy studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych, którzy ukończyli co najmniej dwa semestry nauki do udziału w zajęciach prowadzonych metodą tutoringu.

Zajęcia prowadzone będą w semestrze zimowym przez następujących nauczycieli akademickich:
Mgr inż. Hubert Szczerba.

Szczegółowe kryteria rekrutacyjne:
Nauczyciel akademicki – Mgr inż. Hubert Szczerba.
• Zainteresowanie zagadnieniami związanymi z mikrobiologiczną biosyntezą kwasów organicznych.
• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie prac naukowych.
• Gotowość do rozpoczęcia pracy badawczej w zakresie technik bioreaktorowych.
• Zainteresowanie własnym rozwojem zarówno w aspekcie zawodowym, jak i osobistym.
• Gotowość do pracy nad projektem praktycznym, wdrożeniowym.
• Chęć pracy metodą tutoringu.
• Gotowość do prowadzenia obserwacji dydaktycznej.

Wymagania formalne:
– status studenta,
– średnia ocen z semestru letniego 2018/2019,
– wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

O udział w indywidualnym wsparciu mogą ubiegać się studenci wybitnie uzdolnieni lub wymagający dodatkowego wsparcia.

Rekrutacja trwa od dn. 26.08 do dn. 20.09.2019 r.

Wymagane dokumenty:
• Formularz zgłoszeniowy.
• Zaświadczenie o średniej ocen z semestru letniego studiów 2018/2019.
• Uzasadnienie chęci uczestnictwa w zajęciach prowadzonych metodą tutoringu.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Centrum Nauki p. 473, III piętro, do dn. 20.09.2019 r.
Szczegółowe zasady zawarte są w Regulaminie rekrutacji i udziału w zajęciach prowadzonych metodą tutoringu.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Centrum Nauki:
Katarzyna Ruczkowska, mail: ; tel. 81 445 66 78.