Postępowanie habilitacyjne dr inż. Marzeny Włodarczyk-Stasiak

 

 HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

 

 

 

1.

20 kwietnia 2019 roku – do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek dr inż. Marzeny Włodarczyk-Stasiak o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

2.

30 kwietnia 2019 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr inż. Marzeny Włodarczyk-Stasiak w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

3. 

26 września 2019 roku Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania dr. hab. Małgorzatę Materską na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Marzenie Włodarczyk-Stasiak stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia

4. 

Dnia 4 listopada 2019 r. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017r., poz. 1789), o powołaniu Komisji habilitacyjnej, w skład której weszli:

1. przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

2. sekretarz Komisji – dr hab. Magdalena Polak-Berecka prof. uczelni – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3. recenzent – dr hab. Tomasz Zięba, prof. uczelni – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

4. recenzent – prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz– Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

5. recenzent – dr hab. Małgorzata Materska prof. uczelni – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6. członek komisji – dr hab. Justyna Rosicka – Kaczmarek – Politechnika Łódzka

7. członek komisji – dr hab. Urszula Złotek – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

5.

18 listopada 2019 roku Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomiła:  prof. dr hab. Grażynę Lewandowicz i dr hab. Tomasz Ziębę o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr inż. Marzenie Włodarczyk-Stasiak stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii  żywności i żywienia

6.

16 grudnia 2019 roku wpłynęły recenzje w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Marzeny Włodarczyk-Stasiak opracowane przez prof. dr hab. Grażynę Lewandowicz, dr hab. Małgorzatę Materską prof. uczelni i dr hab. Tomasza Ziębę, prof. uczelni.

7.

8 stycznia 2020 roku odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej, gdzie w jednomyślnym jawnym głosowaniu pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr inż. Marzenia Włodarczyk-Stasiak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę. Przekazano Senatowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dokumentację postępowania habilitacyjnego.

 

 

 

 

DOKUMENTY: