Przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych – samochody

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20 – 950 Lublin  ul. Akademicka 13

 

Ogłasza

 

przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, na które składają się samochód ciężarowy STAR 200A i samochód ciężarowy ŻUK A06D

 

Samochody stanowiące przedmiot przetargu znajdują się na terenie Uczelni:

– Lublin ul. Doświadczalna 50 Gospodarstwo Doświadczalne w Felinie.

 

 

Gospodarstwo Doświadczalne w Felinie umożliwia obejrzenie i zapoznanie się ze stanem technicznym  samochodów w dniach od 25.10.2019 r. do  06.11.2019 r. w godz.  8 – 13. Kontakt

Mariusz Michalczyk tel. 600 426 060.

 

 

Cena ofertowa brutto nabycia samochodu podana w ofercie nie może być niższa od jego wartości  ustalonej przez rzeczoznawcę.  

 

Oferty można składać do dnia  07. 11. 2019 r. do  godz. 1000 w Budynku Rektoratu Lublin ul. Akademicka 13, Sekretariat Uczelni pok. 261.

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07. 11. 2019 r. godz. 1015 w budynku Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13 pok. 176. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty z podaniem nazwy samochodu wraz z numerem  rejestracyjnym oraz oferowaną ceną brutto zakupu.

Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium. Wadium w wysokości 10% wartości  sprzedawanego samochodu należy wpłacić do dnia 05.11.2019r. na rachunek bankowy Sprzedającego  Bank Pekao S.A. nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353 z dopiskiem: wadium przetarg  na sprzedaż środka trwałego nr rejestracyjny ………

 

Wadium wpłacone przez oferenta który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia środka. Pozostałym oferentom którzy oferowali niższe ceny, wadium zostanie zwrócone. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent wygra przetarg, lecz nie wpłaci pozostałej kwoty stanowiącej równowartość oferowanej ceny w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na konto

Bank Pekao S.A. nr 55124054971111000050116807

 

Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Adinistracyjno-Gospodarczym,i pok. 176 Lublin ul. Akademicka 13 Rektorat tel.  608 315 926 w godz.: 8 – 14.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

L p.

Nazwa środka technicznego

Rok produkcji

Numer rejestracyjny

Wartość brutto ustalona przez rzeczoznawcę

Uwagi

1.     

FS- Lublin

ŻUK A06D

1990

LU 02597

4 851,00 PLN

brak akumulatora,

brak aktualnego badania technicznego

 

2.     

STAR

200A

1990

LU 93887

3 020,00 PLN

 

brak akumulatora,

brak aktualnego badania technicznego