Nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej (NAWA)

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w naborze do Programu im. Iwanowskiej.

 

Cel Programu
Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych, pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, zrealizowania części programu „Doktorat wdrożeniowy”, prowadzenia zajęć dydaktycznych lub realizacji innych form aktywności naukowej lub akademickiej powiązanych z realizacją pracy doktorskiej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.
Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 3 do 12 miesięcy.
Pozwolą one na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z uznanymi naukowcami z zagranicy.
Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania Stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym (w postaci kwoty ryczałtowej) oraz dodatek mobilnościowy. Program przewiduje specjalne dofinansowanie w przypadku, gdy w wyjeździe młodym naukowcom towarzyszą małżonkowie oraz ich dzieci, a w przypadku osób niepełnosprawnych – także ich opiekunowie. Pierwsze wyjazdy można będzie realizować już od początku września 2020 r.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu
W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:
1) odbycie w zagranicznym ośrodku goszczącym części kształcenia związanego z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej;
2) prowadzenie badań naukowych związanych z przygotowaniem  rozprawy doktorskiej;
3) pozyskanie materiałów do rozprawy doktorskiej lub publikacji naukowej;
4) zrealizowanie części programu „Doktorat wdrożeniowy”, zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego;
5) prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych jako uzupełnienie powyższych celów;
6) inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej jako uzupełnienie powyższych celów.

Uprawnieni wnioskodawcy
O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską:
1) uczestnicy szkół doktorskich, o których mowa w art. 198 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub
2) doktoranci, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym , w zw. z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce , w polskich uczelniach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce , w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk , w instytutach badawczych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych  lub w międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3) w chwili składania wniosku zatrudnione w polskich uczelniach lub innych jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz mające otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia wniosku) lub
4) realizujące program „Doktorat wdrożeniowy”.

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się także ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

JEDEN WNIOSKODAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ WYŁĄCZNIE JEDEN WNIOSEK O FINANSOWANIE W DANYM NABORZE W RAMACH PROGRAMU, OBEJMUJĄCY WYJAZD DO JEDNEGO OŚRODKA GOSZCZĄCEGO.


Termin realizacji programu

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 12 miesięcy, przy czym wyjazd nie może nastąpić wcześniej niż 1 września 2020 r. ani nie później niż 1 marca 2021 r.

Termin składania wniosków
Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 8 października do 18 grudnia 2019 roku do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego zimowego.

Regulamin Programu
Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się na stronie NAWA –>
 

Osoba do kontaktu z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej:
Piotr Serafin

+ 48 22 390-35-46
 

Zapraszamy osoby zainteresowane złożeniem projekty do zgłaszania się do Centrum Nauki, do Biura Projektów i Funduszy – osoba odpowiedzialna:
Pani Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 445 66 78, , Budynek Rektoratu pok. 473