Pracownik do Biura Zamówień Publicznych – umowa o pracę, na zastępstwo

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

zatrudni pracownika do Biura Zamówień Publicznych

na podstawie umowy o pracę, na zastępstwo, w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Wymagania niezbędne:

1.    wykształcenie wyższe,

2.    co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy przy samodzielnym przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybach uproszczonych i unijnych na dostawy, usługi i roboty budowlane, w tym umiejętność tworzenia dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego,

3.    znajomość przepisów prawa krajowego i unijnego w zakresie zamówień publicznych tj. ustawy prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań w Biurze,

4.    dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego, publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych (Biuletyn Zamówień Publicznych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej).

Wymagania preferowane:

1.    wykształcenie prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne lub techniczne

2.    umiejętność przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne w formie elektronicznej,

3.    umiejętność dokonywania oceny złożonych ofert pod względem przedmiotowym i podmiotowym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,

4.    znajomość praktycznego korzystania z norm prawnych, w tym orzecznictwa KIO, oraz sądów powszechnych, dotyczących zamówień publicznych,

5.    umiejętność pracy w grupie, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność za wykonywaną pracę i jej wyniki, rzetelność i dobra organizacja czasu pracy,

6.    samodzielność, w tym umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków oraz szybkiego podejmowania decyzji, a także radzenia sobie ze stresem.

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na  dostawy, usługi i roboty budowlane,

2.    zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniu i udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych/ Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz pozostałej dokumentacji w BIP,

3.    redagowanie odpowiedzi na zapytania,  uzasadnień prawnych i faktycznych w zakresie wykluczeń wykonawców, odrzuceń ofert, unieważniania postępowań w prowadzonych postępowaniach,

4.    dokumentowanie przebiegu prowadzonych postępowań na drukach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

 

 

Wymagane dokumenty:

1.    szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowej pracy  zawodowej i realizowanych zadań;

2.    kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP w Lublinie      http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/ )

3.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone  własnoręcznym podpisem o treści:
„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez UP w Lublinie do celów rekrutacji  zgodnie z przepisami RODO z dn. 27.04.2016 r. / data i podpis/”.

 

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin  lub składać w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13  p. 261). z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika ds. zamówień publicznych” do dnia 18.10.2019 r.  do godz. 14.00.